Tải bản đầy đủ

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên
bức xạ (trừ người phụ trách an
toàn cơ sở X-quang chẩn đoán
trong y tế)
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Có (chờ văn bản hướng dẫn).
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ
Các bước
Tên bước Mô tả bước

1.
- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp
chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ
người phụ trách an toàn cơ sở X-
quang chẩn đoán trong y tế) nộp
hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và
hạt nhân.
- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp
chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ
người phụ trách an toàn cơ sở X-
quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ
sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt
nhân.
2.
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm
định:
- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm
định:
+ Nếu đủ điều kiện theo quy định
hiện hành, Cục An toàn bức xạ và
hạt nhân cấp chứng chỉ nhân viên
Tên bước Mô tả bước
bức xạ (trừ người phụ trách an toàn
cơ sở X-quang chẩn đoán trong y
tế).
+ Trong trường hợp không cấp
chứng chỉ, Cục An toàn bức xạ và
hạt nhân trả lời bằng văn bản và
nêu rõ lý do.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
3. Giấy chứng nhận sức khỏe;
4.
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an
Thành phần hồ sơ
toàn bức xạ.


Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×