Tải bản đầy đủ

Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)...
Số:____/_______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
ngày....... tháng ........ năm...........
GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
1
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000
của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây
dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét đơn của Ông (Bà).....................………, ngày......tháng.....năm.........
về việc đề nghị điều chỉnh nội dung :
+ Giấy phép xây dựng số :..............……………………………………,
ngày.....tháng........năm …………..do.......................cấp và các chứng thư
kèm theo.
+ Biên bản kiểm tra hoàn công số:............………………………………,

ngày.......tháng........năm ……….do...............………………………… cấp và các
chứng thư kèm theo.
Qua đối chiếu hồ sơ, ………………………
2
xác nhận nội dung được
điều chỉnh như sau :
+ Nội dung trong
3

Giấy phép xây dựng  Biên bản kiểm tra hoàn công 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
+ Nội dung điều chỉnh: ............................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB
ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
2
Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dưng cấp
giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
3
Đánh dấu X vào ô thích hợp
Giấy phép xây dựng
Biên bản kiểm tra hoàn công
Giấy xác nhận này được lập thành 02 (hai) bản, cấp cho Ông/Bà:.
…….................…. 01 (một) bản, lưu tại Ủy ban nhân dân quận
(huyện) ..............….... hoặc Sở Xây dựng 01 (một) bản và có giá trị pháp lý
đính kèm Giấy phép xây dựng số .........................…………………………...,
ngày.........tháng….....năm...….
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
TUN. CHỦ TỊCH UBND QUẬN (HUYỆN)......
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×