Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI XÍ NGHIỆP IN NÔNG NGHIỆP VÀ CNTP

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
TSCĐ TẠI XÍ NGHIỆP IN NÔNG NGHIỆP VÀ CNTP
I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1 Đánh giá về công tác quản lý
Sau một thời gian xem xét tình hình quản lý và hạch toán kế toán nói
chung cũng như tình hình hạch toán tài sản cố định nói riêng tại Xí nghiệp, tôi
nhận thấy Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP là một doanh nghiệp nhà nước
có bề dầy kinh nghiệm hoạt động bước vào cơ chế thị trường hội nhập khó
khăn nhưng đã xây dựng được một mô hình tổ chức, một phương pháp hạch
toán kinh doanh tương đối phù hợp với tình hình mới, đảm bảo cho Xí nghiệp
đứng vững trên thị trường. Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Xí nghiệp
được thể hiện qua các mặt sau:
- Về loại hình tổ chức công tác kế toán: Với đặc điểm hoạt động kinh
doanh xảy ra thường xuyên liên tục đối với từng đơn đặt hàng dài hạn, Xí
nghiệp đã lựa chọn và áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ nói chung là
phù hợp. Việc áp dụng hình thức kế toán này sẽ cung cấp thông tin chính xác
cho hoạt động kinh doanh cũng như các nhà quản lý doanh nghiệp đồng thời
phát huy được tính chủ động kịp trong kinh doanh. Hình thức kế toán chứng
từ ghi sổ cho phép liên kết giữa các phần hành kế toán của xí nghiệp đáp ứng
yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nhìn vào bộ máy tổ chức kế toán của Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP
nhận thấy một đặc trưng nổi bật là rất gọn nhẹ, hợp lý, không mang nặng tính
quy mô.
Hiện nay phòng kế toán của xí nghiệp có 4 cán bộ: 1 kế toán trưởng, 1 kế
toán tổng hợp, 1 nhân viên kế toán, 1 thủ quỹ, các cán bộ kế toán đều là những
người có trình độ đại học, có những cán bộ lâu năm trong nghề, đặc biệt là đội
ngũ có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp và năng động trong hoạt động.
Bộ máy kế toán của xí nghiệp được tổ chức rất khoa học hợp lý, chủ yếu đi
sâu vào việc khai thác chất lượng cán bộ kế toán trong mỗi bộ phận, lấy tinh
thần nghề nghiệp để thay thế việc tăng số lượng nhân viên. Cụ thể mỗi nhân
viên kế toán được phân công đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng, phù hợp với
trình độ chuyên môn và năng lực của từng người, do vậy mộ phần hành công
1 1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
việc đều được hoàn tất với chất lượng cao, theo đúng sự chỉ đạo hướng dẫn
của kế toán trưởng.
Tuy nhiên công việc kế toán tại Xí nghiệp tương đối nhiều, nhân viên kế
toán tổng hợp cũng một lúc phải đảm nhiệm công việc tương đương khối
lượng công việc dành cho 2 người.vừa phải theo dõi chi tiết tiền mặt, giá
thành chi phí và vừa làm công tác kế toán tổng hợp. Do đó trách nhiệm của kế
toán tổng hợp là quá cao vì thế ảnh hưởng đến công tác kế toán của đơn vị
2 Đánh giá về công tác tổ chức hạch toán tài sản cố định
Xuất phát từ đặc điểm chung của hạch toán tài sản cố định là phân bổ
khấu hao , tính chi phí hợp lý trong từng thòi kỳ sản xuất. Vì vậy tổ chức hạch
toán kế toán tài sản cố định cũng có những đặc điểm khác và phức tạp hơn so
với các hoạt động khác. Tính phức tạp của tổ chức hạch toán kế toán tài sản
cố định không bằng so với các nghiệp vụ khác được thể hiện chủ yếu ở hạch
toán ban đâù, hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết.
Trên thực tế việc hạch toán ban đầu của hoạt động xuất nhập tài sản cố
định ở Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP nhìn chung là đúng theo quy định
của nhà nước. Khi phát sinh nghiệp vụ xuất hoặc nhập tài sản cố định thì việc
ghi chép những thông tin cần thiết để minh chứng cho nghiệp vụ được các cán
bộ phòng kê shoạch vật tư và các cán bộ kế toán thực hiện một cách nghiêm
túc cả về mặt thời gian và nội dung nghiệp vụ.
Tại xí nghiệp, tham gia vào việc lập chứng từ ban đầu cho kế toán ,
chứng từ về tài sản cố định gồm hai phòng: các phòng kế hoạch vật tư và
phòng kế toán. Tại phòng kế hoạch vật tư đảm nhận các thủ tục hành chính:
thủ tục xin giấy phép đầu tư chiều sâu , tổ chức đấu giá ( nếu cần ) theo qui
định của nhà nước, ký kết hợp đồng nhập khẩu,uỷ thác , làm thủ tục hải
quan(nếu có), kiểm nhận và làm thủ tục nhập kho tài sản cố định .Phòng kế
toán đảm nhiệm mọi vấn đề thuộc tài chính kế toán cho nghiệp vụ: mở L/C,
kiểm tra giám sát việc thanh toán tiền hàng, nộp thuế , theo dõi các khoản chi
phí trong khâu xuất nhập tài sản cố định .
2 2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Việc liên kết giữa hai phòng trong hoạt động này nói chung là tương đối
thuận lợi và ăn khớp. Mọi công việc thủ tục từ phòng kinh doanh, kế toán đều
được tiến hành tức thời, trôi chảy không ùn tắc, đáp ứng theo yêu cầu quản lý.
Về tổ chức kế toán: Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP áp dụng chế độ kế
toán mới được Bộ tài chính ban hành.
Về tài khoản sử dụng: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp
đã sử dụng hợp lý các loại tài khoản liên quan đến việc hạch toán tài sản cố
định một cách hợp lý , khoa học
Chế độ kế toán về hạch toán tài sản cố định đã được xí nghiệp áp dụng
rộng rãi. Về cơ bản nó đã đáp ứng được yêu cầu của quản lý vê tài sản cố định
nói riêng và đóng góp những thông tin kế toán quan trọng cho việc tạo ra các
quyết định chung trong quá trình sản xuất của xí nghiệp.
Trong quá trình hạch toán tài sản cố định nói chung , và hạch toán khấu
hao tài sản cố định nói riêng cũng có nội dung không hợp lý Ví dụ như quá
trình Lập bảng tính khấu hao tài sản cố định năm . Hiện nay theo qui định của
nhà nước việc lập bảng tính khấu hao tài sản cố định đựoc lập theo tngf tháng
chỉ phản ánh phần khấu hao tài sản cố định nhập trong tháng này khấu hao
trong tháng sau và tài sản cố định xuất trong năm nếu đang còn khấu hao mà
đựoc bán trong năm vẫn xuất hiện trên bảng tính khấu hao mặc dù cuối năm
không tồn tại trên sổ chi tiết tài sản cố định của xí nghiệp .Việc xí nghiệp lập
bảng khấu hao tài sản cố định như vậy là sai qui định của nhà nước vi phạm
chế độ kế toán của nhà nước, mặt khác sẽ tạo ra những khó khăn không cần
thiết trong việc xác định nguyên giá tài sản cố định , mức khấu hao tài sản cố
định và giá trị còn lại trên sổ sách kế toánvà bảng tính khấu hao của đơn vị .
Trong một số trường hợp tài sản nhập trong năm nhưng vẫn được tính khấu
hao cả năm daday là trường hợp cố tình gian dối để gian lận chi phí và trốn
thuế nhà nước
II KIẾN NGHỊ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN
CCÓ ĐỊNH CỦA XÍ NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ
ĐỊNH .
Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế cả nước đã có những bước
chuyển mình đáng kể, đặc biệt là sự chuyển đổi cơ chế kinh tế từ cơ chế quản
3 3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
lý tập trung sang cơ chế thị trường, đòi hỏi sự cụ thể hoá đến từng chi tiết
trong các thông tin kế toán thì việc hạch toán tài sản cố định đã và đang tồn
tại một số vướng mắc sau:
1. Về phương pháp khấu hao tài sản cố định.
Như đã trình bày trong phần I, các doanh nghiệp đều phải trích khấu
hao tài sản cố định theo QĐ 1062 TC/QĐ/ CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ
trưởng Bộ tài chính là phương pháp khấu hao duy nhất được áp dụng đã
làm xuất hiện một số bất hợp lý. Sự bất hợp lý đó là do những lý do cụ thể
sau:
1. Tài sản cố định trong doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều nhóm
khác nhau; Công dụng của tài sản cũng như cách thức phát huy tác dụng
của tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có sự
khác nhau; Mức độ suy giảm về giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cũng
có sự khác nhau; Lợi ích thu được từ việc sử dụng tài sản cũng khác nhau.
2. Khấu hao tài sản cố định là sự phân bổ có hệ thống các chi phí
doanh nghiệp đã đầu tư để có được tài sản và đảm bảo phù hợp với lợi ích
thu được từ tài sản đó trong quá trình sử dụng.
3. Xuất phát từ nguyên tắc phù hợp của kế toán với nội dung cơ bản là
thu nhập phải phù hợp với chi phí đã chi ra trong kỳ kế toán, mà chi phí
khấu hao là một khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Vì khấu hao là một yếu tố chi phí có liên quan đến thuế thu nhập
doanh nghiệp, nếu quy định các doanh nghiệp phải khấu hao theo phương
pháp đường thẳng để đảm bảo số liệu tính thuế được tính đúng đắn, khi
thực hiện như vậy đã có sự đồng nhất giữa kế toán doanh nghiệp và kế
toán thuế trong khi hệ thống kế toán doanh nghiệp không đồng nhất với kế
toán tính thuế.
Để đảm bảo số liệu do kế toán cung cấp phản ánh đúng thực tế
hoạt động kinh doanh cũng như tình hình sử dụng tài sản của doanh
nghiệp, Nhà nước nên thay đổi quy định về khấu hao theo hướng sau:
1. Nhà nước chỉ quy định khung thời gian sử dụng tài sản cố định
trong các doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng tài sản theo đúng
khung thời gian quy định và đăng ký với cơ quan quản lý chức năng.
2. Cho phép doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp khấu hao
phù hợp với công dụng, cách thức sử dụng tài sản nhằm mục đích thu được
lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Cụ thể như sau:
+ Nhà cửa, vật kiến trúc, các tài sản cố định vô hình áp dụng phương
pháp khấu hao đường thẳng.
+ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thường gắn liền với quá trình
sản xuất kinh doanh, tính năng công suất bị giam dần trong quá trình sử
4 4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
dụng : Cho phép áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng hoặc
phương pháp khấu hao giảm dần.
+ Đối với các thiết bị, dụng cụ quản lý thường chịu nhiều tác động của
hao mòn vô hình, áp dụng phương pháp khấu hao giảm dần.
3. Có quy định cụ thể về mức khấu hao hoặc phương pháp khấu hao
phục vụ mục tiêu tính thuế, phạm vi áp dụng của các quy định này vaò thời
điểm cuối niên độ kế toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải thực
hiện với ngân sách nhà nước.
4. Đối với trường hợp các doanh nghiệp có tài sản cố định hạch toán
theo hợp đồng thuê dài hạn, phương pháp khấu hao cũng được áp dụng
như các tài sản cố định cùng loại thuộc qiyền sở hữu của doanh nghiệp,
hoặc phù hợp với đđiều kiện, cách thức sử dụng tài sản để thu lợi.
5. Đối với tài sản tạm ngừng sử dụng tại doanh nghiệp như ngừng vì lý
do thời vụ, cho thuê hoạt động, tài sản cầm cố… trong thời gian sử dụng
vẫn phải trích khấu hao nhưn áp dụng phương pháp khấu hao đường
thẳng.
Ngoài phương pháp khấu hao đường thẳng đã được khẳng định,
các phương pháp khấu hao khác được xác định như sau:
* Phương pháp khấu hao theo sản lượng:
Phương pháp này đồi hỏi phải xác định được mức khấu hao tính cho
một đơn vị sản lượng dự kiến, từ đó căn cứ vào sản lượng thực tế thực hiện
khi sử dụng tài sản để xác định mức khấu hao phải trích hàng năm.
Mức khấu hao tính cho đơn vị sản phẩm =
*Phương pháp khấu hao bình quân nhân đôi theo số dư giảm
dần:
Cơ sở tính mức khấu hao là tỷ lệ khấu hao xác định theo phương pháp
đường thẳng và giá trị còn lại của tài sản cố định.
Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định = Tỷ lệ khấu hao bình quân x 2
* Phương pháp khấu hao theo tổng số năm hữu dụng:
Phương pháp này đòi hỏi phải tính tỷ lệ khấu hao cho từng năm sử
dụng của tài sản cố định.
Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định năm thứ i =
Trong đó:
+ t: là thời gian hữu dụng của tài sản cố định.
+t
i
: Là thời điểm lần trích khấu hao
Mức khấu hao năm thứ i = Nguyên giá TSCĐ x Tỷ lệ kháu hao năm thứ i
2. Về vấn đề tuân thủ nguyên tắc trọng yếu trong kế toán
Cũng như thông lệ chung, chế độ kế toán hiện hành của nước ta cho
phép các doanh nghiệp phân bổ một lần những khoản chi nhỏ vào chi phí
5 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×