Tải bản đầy đủ

Bài 26; Cảm ứng ở động vậtKIỂM TRA BÀI CŨ

Cột A Cột B
1. Ứng động là:
2. Hướng động là:
3. Hiện tượng bắt
mồi ở cây nắp
ấm
4. Cây trinh nữ cụp
lá là:
5. Nguyên nhân
của hiện tượng
hướng động là:
A. ứng động không sinh trưởng.
B. phản ứng của thực vật với
kích thích không định
hướng.
C. sự phân bố Auxin không
đồng đều ở 2 phía đối diện

của cơ quan TV.
D. phản ứng của TV với kích
thích từ một hướng xác định.
E. ứng động tiếp xúc và hoá
ứng động.
Ghép khái niệm, hiện tượng ở cột A với nội dung ở cột B

PHẦN B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Tiết 25: Bài 26.CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)
I. Khái niệm cảm ứng ở động vật.
II. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh
III. Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh
1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng
lưới
2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng
chuỗi hạch

Chim Sẻ xù lông giúp
giữ ấm cơ thể
I/.Khái niệm cảm ứng ở động vật
? Cảm ứng ở động vật là gì?
Khí hậu trở lạnh.
Mèo nằm co rúm lại
Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)

-
Cảm ứng ở động vật là phản ứng trả lời lại các kích
thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển
I/.Khái niệm cảm ứng ở động vật
Ánh sáng
Trời lạnh
?So sánh cách biểu hiện và tốc độ phản ứng giữa
cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật?
- Biểu hiện rõ hơn so với thực vật và tốc độ phản ứng
nhanh hơn.
Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)

- Phản xạ là cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh.
- Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ, gồm:
+ Bộ phận tiếp nhận kích thích


+ Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin
+ Bộ phận thực hiện
2
1
3
Phản xạ là gì ? Cung phản xạ gồm
những bộ phận nào?
Phản xạ
Thụ quan ở da
Hệ thần kinh
Cơ co
Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)

II/. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh
Trùng roi bơi tới nơi giàu ánh sáng.
Trùng roi
Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×