Tải bản đầy đủ

VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG

VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG
1.Vài nét về NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang
Hoàn cảnh kinh tế xã hội và môi trường hoạt động kinh doanh của
NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang.
Tỉnh Hà Giang nằm ở cực Bắc của Tổ Quốc, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam
Trung Quốc, phía Nam giáp với tỉnh Tuyên Quang, phía Đông giáp với tỉnh Yên
Bái – Lào Cai có đường biên giới dài hơn 274 Km.
Là tỉnh miền núi nên địa hình và điều kiện tự nhiên có nhiều khó khăn, có
tới 75% diện tích là núi cao, sông suối sâu, giao thông thì khó khăn, lâm thổ sản
bị khai thác bừa bãi, lại có chiến tranh biên giới năm ( 1979 - 1986 ) tàn phá
chưa khôi phục được.
Tỉnh Hà Giang có diện tích tự nhiên là 7884,37 Km² bao gồm 10 huyện và
1 Thị xã, dân số trên 60 vạn người, bao gồm 22 dân tộc anh em sinh sống, trong
đó dân tộc H’Mông chiếm 31,3%, Tày chiếm 26,2%, Dao chiếm 15,4%, Kinh
chiếm 11%. Tỉnh Hà Giang có 10 huyện và 1 thị xã với 919 xã phường, thị trấn.
Trong đó có 65% số Xã và 58% số Huyện thuộc diện khó khăn và đặc biệt khó
khăn.
2. Khái quát hoạt động của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang.
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang.
Sau 15 năm hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Tuyên (1976 – 1991),

tháng 10 năm 1991 tỉnh Hà Giang chính thức được tái lập tách ra khỏi tỉnh Hà
Tuyên. Cùng với sự chia tách của Tỉnh, thực hiện quyết định số: 136/NHQĐ
ngày 7 tháng 9 năm 1990 NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang cũng bắt đầu được
hình thành và đi vào hoạt động.
Là một Ngân hàng còn non trẻ, hoạt động trên địa bàn tỉnh miền núi mang
đặc thù của mọi sự khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu của đất nước. Không chịu lùi
bước bất khó khăn nào, bằng ý chí vươn lên từ nội lực của tập thể cán bộ công
nhân viên toàn chi nhánh, có sự chỉ đạo chặt chẽ NHNo & PTNT Việt Nam,
Ngân hàng nhà nước Tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương. Cùng sự chỉ đạo của
Ban lãnh đạo NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của
tập thể cán bộ công nhân viên toàn chi nhánh, hoạt động kinh doanh của toàn
chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang đã liên tục phát triển trong nhiều năm
và từng bước đi lên.
2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang
2.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang
NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang là đại diện pháp nhân của NHNo & PTNT
Việt Nam với chức năng nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân
hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Khách hàng có quan hệ chủ yếu với Ngân hàng là
hộ nông dân, hộ kinh doanh dịch vụ và cán bộ công nhân viên chức đủ mọi
thành phần kinh tế, do đó vai trò của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang với việc
phát triển kinh tế thể hiện trên các mặt sau :
Thứ nhất: Góp phần khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả tiềm năng
kinh tế của Tỉnh như: Đất đai, tài nguyên thiên nhiên, lao động trong nông
nghiệp nông thôn.
Thứ hai: Góp phần tích tụ và tập trung vốn sản xuất thúc đẩy sự phát triển
nông nghiệp nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa.
Thứ ba: Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông
thôn, mở rộng công nghiệp, chế biến dịch vụ nông nghiệp, khôi phục mở rộng
ngành nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho người lao động.
Thứ tư: Góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Việc xây dựng kết
cấu hạ tầng đòi hỏi phải có vốn đầu tư và đầu tư đúng hướng, trọng tâm và thích
đáng. Có như vậy mới tạo điều kiện về kỹ thuật, công nghệ để phát triển nông
thôn Tỉnh nhà.
2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang.
Hệ thống NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang từng bước được hoàn thiện đã mở
rộng mạng lưới kinh doanh toàn tỉnh với 10 Ngân hàng cấp Huyện, một hội sở
Ngân hàng nông nghiệp tại thị xã và 8 Ngân hàng cấp III, trong đó có 2 Ngân
hàng cấp III trực thuộc Tỉnh, tạo mạng lưới hoàn chỉnh có đủ các phương tiện
làm việc hiện đại, phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng.
Trong công tác chỉ đạo, Ban giám đốc chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Hà
Giang luôn hướng về cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí trong ban
lãnh đạo phụ trách toàn diện các ngân hàng cơ sở, nắm bắt và tháo gỡ kịp thời
những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để mở rộng kinh
doanh đạt chất lượng hiệu quả.
Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang có tổng số là 255
cán bộ đã vào biên chế và 57 cán bộ hợp đồng hiện đang công tác tại các đơn vị
ngân hàng chi nhánh cấp II, III trực thuộc Tỉnh và Huyện
Với Ban lãnh đạo của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang có 1 giám đốc do
đồng chí Nguyễn Ngọc Hải lãnh đạo cùng với 2 đồng chí phó giám đốc và đội
ngũ cán bộ công nhân viên có năng lực, có trình độ và kinh nghiệm trong kinh
doanh. NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang sẽ hoạt động có hiệu quả theo đúng
đường lối phát triển kinh tế của địa phương.
* Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
* Các phòng nghiệp vụ:
(1): Phòng Hành Chính - Quản trị: Quản lý hành chính và theo dõi toàn
bộ tài sản, phương tiện làm việc.
(2): Phòng Tổ chức cán bộ - Đào tạo: Cân đối kết quả lao động, sản xuất
với ban lãnh đạo, bổ xung lao động, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của
các chi nhánh, quản lý nhân sự và hồ sơ của cán bộ công nhân viên, là đầu mối
giao tiếp với khách hàng, chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên.
(3): Phòng Nguồn vốn và Kế hoạch tổng hợp: Đề ra kế hoạch kinh doanh
cho từng thời kỳ và thực hiện đa dạng các nghiệp vụ như: huy động vốn, xác
định chiến lược khách hàng, đánh giá tổng kết, tổng hợp báo cáo và các nghiệp
vụ khác. Trong đó có Tổ tiếp thị.
(4): Phòng Tín dụng: Thực hiện chức năng thẩm định trực tiếp cho vay tại
hội sở, là một trong các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng, và thực
hiện chức năng chỉ đạo, kiểm tra chất lượng tín dụng toàn tỉnh.
P.HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰP.KẾ TOÁN NGÂN QUỸ
P. KẾ TOÁN KIỂM
SOÁT NỘI BỘ
P. DỊCH VỤ
MARKETING
P. KẾ HOẠCH
KINH DOANH P. ĐIỆN TOÁN
Trong đó có Tổ thẩm định thực hiện thẩm định các dự án ( phương án )
vượt quyền phán quyết của NHNo trực thuộc và theo chỉ định của Giám đốc
NHNo & PTNT tỉnh.
(5): Phòng Kế toán ngân quỹ: Xử lý các nghiệp vụ, hạch toán kế toán.
Tổng hợp, cân đối, quản lý hồ sơ, chỉ đạo công tác kế toán toàn tỉnh. Trong đó
có Tổ dịch vụ thanh toán quốc tế và Dịch vụ giao dich chứng khoán
Với Dịch vụ thanh toán quốc tế bạn có thể thanh toán qua hệ thống
SWIFT, bao gồm thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu…, quy đổi mua bán
ngoại tệ, đặc biệt là dịch vụ chi trả kiểu kiều hối Westem Union ( Dịch vụ
chuyển tiền nhanh trên toàn thế giới ).
Với Dịch vụ giao dịch chứng khoán với việc đại lý chứng khoán cho
Công ty chứng khoán NHNo & PTNT Việt Nam, chi nhánh NHNo & PTNT
tỉnh Hà Giang đã thực hiện các dịch vụ: Môi giới chứng khóan, lưu ký chứng
khoán, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, cho vay mua bán chứng
khoán…
(6): Phòng Vi tính: Phụ trách cài đặt các phầm mềm phát sinh, hướng dẫn
và tập huấn tin học cho các Ngân hàng cơ sở.
(7): Tổ Kiểm tra, kiểm toán nội bộ: Kiểm tra công tác điều hành của chi
nhánh kiểm tra độ chính xác của các báo cáo tài chính, bản cân đối kế toán, giải
quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến họat động của Ngân hàng và các nghiệp
vụ khác .
(8): Tổ Nghiệp vụ thẻ: Dịch vụ thẻ Success là một tiện ích thanh toán có
thể nói là thuận lợi văn minh và hiện đại. Với dịch vụ này bạn có thể tra cứu
thông tin về ngân hàng, tiêu dùng trước, chi trả sau, thực hiện thanh toán tiền
hàng hóa dịch vụ tại đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc. Đặc biệt được rút tiền
ở bất kỳ nơi nào có đặt máy ATM của NHNo & PTNT Việt nam.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×