Tải bản đầy đủ

Bài tập đọc.Cò và cuốc

Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009


§äc b i :à
“Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
KiÓm tra BÀI CŨ:
TËp ®äc
Thứ ba, ngày 17 tháng 2 năm 2009
Thứ ba, ngày 17 tháng 2 năm 2009
TËp ®äc :


Cß vµ
Cß vµ
cuèc
cuèc
(NguyÔn §×nh Qu¶ng)
Th ba ngày 17 tháng 2 năm 2009ứ
Tìm hiểu bài
Tập đọc:
CÒ VÀ CUỐC

Luyện đọc
Tập đọc:

CÒ VÀ CUỐC
CÒ VÀ CUỐC


(NguyÔn §×nh Qu¶ng)
(NguyÔn §×nh Qu¶ng)
thảnh thơi
vất vả
trắng tinh
cất cánh
- Em sống trong bụi cây dưới
đất, nhìn lên trời xanh, thấy
các anh chị trắng phau phau,
đôi cánh dập dờn như múa,
không nghĩ cũng có lúc chị
phải khó nhọc thế này.
- Phải có lúc vất vả lội bùn
mới có khi được thảnh thơi
bay lên trời cao.
dập dờn
khó nhọc
vất vả lội bùn
cuốc
trắng phau phau
thảnh thơi
bay lên
trắng
phau phau

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×