Tải bản đầy đủ

Kỷ thuật và kỷ năng trình bày

DONG HOI URBAN DEVELOPMENT PROJECT COOPERATION SWITZERLAND-VIETNAM
D ÁN PHÁT TRIN Ô TH NG HI HP TÁC VIT NAM-THY STRUNG TÂM PH BIN KIN THC
D ÁN PTTH5. K nng trình bày

Tháng 11, 2003

Da trên tài liu ca trng i hc Qun lý Henley và
Vin Công ngh Massachusetts


Trung tâm Ph bin Kin thc - D án PTTH: 5. K nng Trình bày
K THUT VÀ K NNG TRÌNH BÀY

Trình bày mt ch đ có hiu qu, lôi cun đc s chú ý và đng
tình t phía ngi nghe, và có th tóm tt các khái nim phc tp
bng nhng t ng đn gin là k nng c bn ca mi mt trng
nhóm.

Trong tài liu này, bn s hc cách to s đng tình t phía ngi
nghe, trình bày mt ch đ có th lôi cun khán gi và làm cho h
chp nhn các ý tng ca bn.

1. Lý thuyt giao tip

Quá trình giao tip bao gm các yu t sau đây:
• Ngi gi: là ngi gi đi mt thông đip (ai)
• Ngi nhn: là (nhng) ngi nhn thông đip (nhng
ngi nhn)
• Thông đip: ni dung hoc mc đích chính (cái gì)
• Mã tín hiu: ngôn ng mà thông đip đc gi đi: t
ng, hình nh…
• Kênh: Phng tin mà bn chn la đ gi thông
đip (bng cách nào): din thuyt, bài vit, chiu phim v.v .
• “Ting n”: Các cn tr trong kênh giao tip (t ng sai,
ting lóng, nghe không rõ v.v.)

D án Phát trin ô th ng Hi 1
Trung tâm Ph bin Kin thc - D án PTTH: 5. K nng Trình bày
2. Chun b Trình bày

Chun b tài liu trình bày:


• Tài liu cn phi đc chun b trc mt vài ngày đ có
thoi gian kim tra li các tài liu cng nh các công c
trc quan trc khi trình bày.
• Chin lc trình bày phi phù hp vi đi tng d kin:
các chính tr gia mun nghe v nhng con s, các nhà
khoa hc mun nghe v nhng lp lun đã đc chng
minh, các thành viên ca mt cng đng mun nghe v vai
trò và trách nhim và mc đ tham gia ca h vào mt d
án v.v..
• Lp dàn bài mt cách có lô-gíc và ghi nhng đim chính
ca phn trình bày ca bn.
• Phi hp vi các dng c trc quan, chng hn nh phim
đèn chiu, các bc nh ln, bng trng v.v..
• Nu bn cm thy cn thit, hay ch đ trình bày mang
mt s đim quan trng có tính chin lc, cn chun b
mt ít tài liu tham kho đ phân phát.

Xây dng chin lc trình bày


Ni dung:
•  giáo dc, thông tin, thuyt phc, hay … gii
trí?
• Có bao nhiêu chi tit (hu ích) cn trình bày?
Phong cách:
• Mc đ thut ng k thut?
• Lôi cun khán gi đi trà hay gii chuyên môn?
D án Phát trin ô th ng Hi 2
Trung tâm Ph bin Kin thc - D án PTTH: 5. K nng Trình bày
Cu trúc :
Trc tip
(D thc hin
hn)
Gián tip
(Thông dng
hn)
Thông tin
Các kt qu
chính, kèm theo
dn chng
Dn chng, đi
đn kt qu
Thuyt phc
Tranh lun ,
kèm theo dn
chng

Dn chng dn
đn tranh lun

Chn la cu trúc phù hp


Mt phng pháp hu ích đc s dng đ xây dng tài liu
trình bày ca bn là phân tích t theo cp đ. Nói đn gin,
bn cn xác đnh nhng yêu cu tng th  mc cao nht,
sau đó phân loi các yêu cu này thành tng phn nh hn,
cho đn khi bn có th đt tiêu đ cho các t chiu. iu này
đm bo tính liên tc ca ch đ và là phng tin quan trng
giúp bn điu chnh thi gian trình bày. Bn cng có th phân
loi các ni dung trình bày thành các ch đ đn gin, trung
bình và phc tp, và b trí thi gian trình bày khong 1,3,6
phút cho tng loi, do đó, bn cn chun b khong 15 t
chiu trong khong 1 gi trình bày.

Phn gii thi:
• Lôi cun s quan tâm và trình bày s liên quan
ca ch đ đi vi ngi nghe
• Xây dng mi quan h và s tín nhim đi vi
ngi nghe
• Trình bày ch đ chính và gii thiu ni dung
chng trình
D án Phát trin ô th ng Hi 3
Trung tâm Ph bin Kin thc - D án PTTH: 5. K nng Trình bày
Thân bài:
• Hn ch trong vòng 5 phn hoc đim chính
• iu chnh các ni dung da theo kh nng và
nhu cu ca ngi nghe
• B trí thi gian da trên chng trình
Kt lun:
• Tóm tt các đim chính
• Lu ý các hn ch
• a ra các hot đng tip theo.

To dng c trc quan đ nâng cao hiu qu phn trình
bày ca bn

S dng phim đèn chiu:
Các tm phim đèn chiu thng d làm và không tn kém.
Bn có th thay đi trt t hoc điu chnh nhanh bng cách
vit tay. Phng pháp này có đ tin cy cao do s dng công
ngh đn gin.

Chiu bng máy vi tính:
Chiu bng máy vi tính thng có sc lôi cun hn vì trông
hin đi hn. Tuy nhiên, s dng phng pháp này thng
hay gp vn đ nu có nhiu ngi cùng s dng mt máy vi
tính do cách đnh dng khác nhau, chng trình phn mn
khác nhau v.v. Trong trng hp này, phi luôn chun b
phim đèn chiu d phòng. Ngoài ra, đèn chiu máy vi tính
thng cn phòng ti, và không phi bt c mt phòng hp
nào cng có rèm ca s. Phng pháp này phi s dng các
thit b cng knh.

D án Phát trin ô th ng Hi 4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×