Tải bản đầy đủ

bai giang dien tu tin hoc 9

TiÕt 7,8
TiÕt 7,8
BÀI 3
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP
THÔNG TIN TRÊN INTERNET
THCS HƯƠNG SƠN
GIÁO VIÊN: NGÔ QUANG NHẬN
GVGD: HỒ ĐÌNH B
ẮC
NỘI DUNG BÀI HỌC 3
1.. Tổ chức thông tin trên Internet

?
2. Truy cập Web


3.. Tìm kiếm thông tin trên Internet


GVGD: HỒ ĐÌNH B
ẮC

Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới
dạng siêu văn bản.
1. Tổ chức thông tin trên Internet
a. Siêu văn bản và trang Web
GVGD: HỒ ĐÌNH B
ẮC
GVGD: HỒ ĐÌNH B
ẮC

Siêu văn bản (Hypertext ) là một loại
văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu
khác nhau như: văn bản, hình ảnh,
âm thanh… nhưng lại chứa một hay
nhiều tham chiếu tới các văn bản
khác.

Siêu văn bản thường được tạo ra
bằng ngôn ngữ HTML.(Ngôn ngữ
đánh dấu siêu văn bản).
I. Tæ chøc th«ng tin trªn Internet
a.Siªu v¨n b¶n vµ trang web
GVGD: HỒ ĐÌNH B
ẮC

Trang web
là một siêu
văn bản được
gán địa chỉ
truy cập trên
Internet. Địa
chỉ truy cập
này được gọi
là địa chỉ
trang web.
Trang web có địa chỉ: www.hoahoctro.vn
1. Tổ chức thông tin trên Internet
a. Siêu văn bản và trang Web
GVGD: HỒ ĐÌNH B
ẮC

Một số website:

Dantri.com.vn : Báo điện tử thông tin

24h.com.vn : Báo điện tử thông tin, giải trí.

Vnexpress.vn : Báo điện tử thông tin nhanh

VTV.vn : Trang Web của Đài truyền hình VN
1. Tổ chức thông tin trên Internet
b. Website, địa chỉ website và trang chủ

Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới
một địa chỉ truy cập chung tạo thành một Website.

Địa chỉ truy cập chung của Website goi là địa chỉ của
Website.

Trang Web đầu tiên của Website gọi là trang chủ.
GVGD: HỒ ĐÌNH B
ẮC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×