Tải bản đầy đủ

Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 7)

학교에서
http://e-campaign.kdu.edu | 37
▶▶
문장 쓰기
링링 씨도 일을 해요?
링 도 일을 해요 ?
링씨
링링 씨도 일을 해요?


저는 학교에서 한아
국어를 워요배.
아니요,
저는

국어를 배워요.
,
아니요, 저는 학교에서 한국어를 배워요.

6


38 | 한국어 쓰기 1
▶▶
연습 문제
11..
그림에 맞는 단어를 찾아 쓰세요.
학생 선생님 주부 회사원
보기
http://e-campaign.kdu.edu | 39
연습하세요.

7

40 | 한국어 쓰기 1
부엌부엌
화장실화장실
방 방
시계시계
침대침대
냉장고냉장고
▶▶
단어 쓰기
시시계계가가 어어디디에에 있있어어요요??
http://e-campaign.kdu.edu | 41
▶▶
문장 쓰기
여보, 어디에 있어요?

여,어디에 있어요?
여보, 어디에 있어요?
부엌에 있어요.

부에있어요.
부엌에 있어요.
내 시계 어디에 있어요?
내시계어디에있어요?
내 시계 어디에 있어요?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×