Tải bản đầy đủ

Bai 24: Phan lon nuoc vao cay di dauMuèi kho¸ng, H
2
O
KiÓm tra bµi cò
?- C©y xanh hót n­íc vµ muèi kho¸ng lµ nhê bé phËn
nµo cña c©y ?
O
2
Dl
?- C©y xanh tiÕn hµnh qu¸ tr×nh quang hîp sö dông nh÷ng
nguyªn liÖu nµo?
?

Bµi 24 :
PhÇn lín n­íc
vµo c©y ®i ®©u ?

Bài 24 : Phần lớn nước vào cây đi đâu?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu

2. ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát
hơi nước qua lá ?

1. Thí nghiệm xác định phần
lớn nước vào cây đi đâu.
Một số học sinh cho rằng:
phần lớn nước do rễ hút vào đã
được lá thải ra và họ nghĩ rằng
nước thoát hơi qua lá.
Bài 24 : Phần lớn nước vào cây đi đâu?
?- Trước khi làm thí
nghiệm một số học sinh
đã dự đoán được điều gì?

1. Thí nghiệm xác định phần
lớn nước vào cây đi đâu
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng
và Tú (H.24.1)
Các em hãy quan sát
hình 24.1, tìm hiểu thí
nghiệm của nhóm Dũng
và Tú.
Bài 24 : Phần lớn nước vào cây đi đâu?

OO
Không lá Có lá
Do có
hơi nước
A. Bắt đầu
thí
nghiệm
B. Sau 1 giờ thành
túi vẫn trong
A. Bắt đầu
thí
nghiệm
B. Sau 1 giờ
thành túi mờ
không nhìn rõ lá


1.Trùm túi nilông vào cây không có lá
2.Trùm túi nilông vào cây có lá
Hình 24.1.Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú
Thành túi mờ không nhìn rõ láThành túi vẫn trong
?- Qua 2 thí nghiệm trên, em rút ra kết luận gì ?
Nước thoát ra ngoài qua lá cây
Bài 24 : Phần lớn nước vào cây đi đâu?

1. Thí nghiệm xác định phần
lớn nước vào cây đi đâu
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng
và Tú (H.24.1).
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn
và Hải (H.24.2).
Các em hãy quan sát
hình 24.2 tìm hiểu thí
nghiệm của nhóm Tuấn
và Hải
Bài 24 : Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×