Tải bản đầy đủ

Bất phương trình Lôgarit-t36


KÍNH CHÀO BAN GIÁM KHẢO

Kiểm tra bài củ:
+ Nêu tính đơn điệu của hàm số
+ Tìm tập xác định của hàm số
log (0 1, 0)
a
y x a x= < ≠ >
2
2
log ( 1)y x= −
Đáp án:

a>1: Hàm số luôn đồng biến trên
tập xác định

0<a<1: Hàm số luôn nghịch biến
trên tập xác định

TXĐ: D=(-∞;-1)U(1;+ ∞)


Bài 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ
BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
I/. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
1. Bất phương trình lôgarit cơ bản
Nêu một số phương trình lôgarit cơ bản
Xét bất phương trình
log
a
x b>
, ?
b b
x a x a> <
Hỏi : Khi nào
khi a>1
log
a
x b>
a>1
0<a<1
Nghiệm
0
b
x a< <
b
x a>
Kết luận:
b
x a>
khi
0<a<1
b
x a<

Bài 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ
BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
Ví dụ: Giải bất phương trình sau
3
1
2


1 1
)log 3 0 0
2 8
b x x x
 
≥ ⇔ < ≤ ⇔ < ≤
 ÷
 
3
1
2
)log 4
)log 3
a x
b x
>

Hoạt động nhóm
+ Nhóm 1,2 làm câu a)
+ Nhóm 3,4 làm câu b)
Giải:
4
3
)log 4 3 81a x x x> ⇔ > ⇔ >

Bài 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ
BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
Hỏi: Tìm tập nghiệm bpt:
3
1
2
)log 4
)log 3
a x
b x
<

( ;81)D = −∞
Đáp án:
a)
b)
1
( ; )
8
D = +∞

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×