Tải bản đầy đủ

Hình 7 Truong hop bang nhau thu hai cua tam giacC©u 2: Khi nµo thì tam gi¸c ABC b»ng tam gi¸c A’B’C’ theo tr­êng hîp c¹nh
c¹nh c¹nh ?
NÕu ba c¹nh cña tam gi¸c nµy b»ng ba c¹nh cña tam gi¸c kia thì hai tam gi¸c
®ã b»ng nhau.
C©u 1: Ph¸t biÓu tr­êng hîp b»ng nhau c¹nh - c¹nh - c¹nh cña hai tam gi¸c?
B
B’
A
A’
C
C’
∆ABC = ∆A’B’C’(c.c.c) nÕu
Ab = a’b’
Ac = a’c’
Bc = b’c’


B
B’

A
A’
C
C’


B
A
C
B’
A’
C’x


Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
Cạnh góc cạnh (c g - c)
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giửừa:
Bài toán 1: Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm,
BC = 3cm, B =
70
0
Giải:
A
B
C
3cm
2cm
y

Vẽ xBy = 70
0

Trên tia By lấy C sao cho BC = 3cm.

Trên tia Bx lấy A sao cho BA = 2cm.

Vẽ đoạn th ng AC, ta được tam giác
ABC
70
0Lu ý: Ta gi gúc B l gúc xen
gia 2 cnh AB v BC.
? Gúc A xen gia hai cnh no?
Gúc A xen gia 2 cnh AB v AC.
? Gúc no xen gia hai cnh AC v BC?
Gúc C xen gia 2 cnh AC v BC.


70
0
B
2cm
A
C
3cm
70
0
B’
2cm
A’
C’
3cm
Bài toán 2: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có: A’B’ = 2cm, =70
0
, B’C’ = 3cm
'
ˆ
B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×