Tải bản đầy đủ

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO)

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận tổ chức
huấn luyện bay (FTO)
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiếu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng
không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí gia hạn, sửa đổi, bổ
sung Giấy chứng nhận
15.000.000

đ
Quyết định số
69/2006/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Phê chuẩn
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ
đề nghị
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại văn phòng Cục HKVN
2.
Giải quyết
thủ tục
b) Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; gia hạn bổ
sung năng định giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay
(FTO) sau khi xác định người làm đơn đáp ứng các quy
Tên bước Mô tả bước
định của QCHK-CB1 đối với việc gia hạn, sửa đổi hoặc
bổ sung đối với tổ chức huấn luyện.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi hoặc bổ sung chứng nhận tổ chức huấn
luyện bay (FTO);
2. Các thay đổi của Tài liệu giải trình tổ chức huấn luyện (nếu có);
3.
Các thay đổi của chương trình huấn luyện cơ bản cho người lái (Ab-
initio) (nếu có);
4.
Bản sao giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện người lái với nội dung
Thành phần hồ sơ
sửa đổi hoặc bổ sung (nếu có);
5.
Thay đổi về danh sách và hồ sơ của giáo viên bay và giáo viên lý
thuyết (nếu có);
6.
Các giấy chứng nhận liên quan của tàu bay và của thiết bị huấn luyện
mô phỏng có thay đổi hoặc được bổ sung để phục vụ huấn luyện (nếu


có).
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại QCHK-
CB1 về tài liệu tổ chức huấn luyện; chương trình
huấn luyện; đội ngũ giáo viên lý thuyết, thực
hành; trang thiết bị vật chất bao gồm: tàu bay và
thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện, phòng
học, phòng chuẩn bị bay, thiết bị phục vụ cho
lớp học, thư viện kỹ thuật cho học viên tra cứu
cho việc gia hạn, sửa đổi hoặc bổ sung cho giấy
chứng nhận tổ chức huấn luyện người lái.
Quyết định
20/2000/QĐ-CHK
ngà...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×