Tải bản đầy đủ

Tiét 14: Thực hành- EU

BI 7. LIấN MINH CHU U (EU) (Tip theo)
Tit 3: THC HNH: TèM HIU V LIấN MINH CHU U
CNG C
BI C
I. TèM HIU
í NGHA
CA VIC
HèNH THNH
MT EU
THNG NHT
II. TèM HIU
VAI TRề
CA EU
TRONG NN
KINH T
TH GIểI
DN Dề
ẹAẽI
TAY
DệễNG
ẹềA

TRUNG
HAI
BIEN ẹEN
BIEN
BAẫC
KIM TRA BI C
Cõu 1: Trỡnh by cỏc mt t do lu thụng ca
Liờn minh chõu u (EU) ?
Cõu 2: Cỏc nc EU ó hp tỏc vi nhau nh
th no trong lnh vc giao thụng vn ti ?
BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo)
Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
CỦNG CỐ
BÀI CŨ
I. TÌM HIỂU
Ý NGHĨA
CỦA VIỆC
HÌNH THÀNH
MỘT EU
THỐNG NHẤT
II. TÌM HIỂU
VAI TRÒ
CỦA EU
TRONG NỀN
KINH TẾ
THẾ GIÓI
DẶN DÒ
Thông tin 1: Các xe tải vượt chặng đường 1200km qua các
biên giới giảm từ 58 giờ xuống còn 36 giờ.
Thông tin 2: Các hãng bưu chính viễn thông của Anh và Đức
có thể tự do kinh doanh ở Brúc - xen (Thủ đô nước Bỉ).
Thông tin 3: Một luật sư người I- ta - li - a có thể làm việc ở
Béc - lin như một luật sư Đức.
Thông tin 4: Một sinh viên kiến trúc Hi Lạp có thể theo học một khóa
đào tạo về thiết kế nhà gỗ ở Hen - xinh – ki như một sinh viên
người Phần Lan.
Dựa váo các thông tin trên và hiểu biết của mình hãy thảo luận nhóm
2 HS để nêu thuận lợi của thị trường chung châu Âu?
BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo)
Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
CỦNG CỐ
BÀI CŨ
I. TÌM HIỂU
Ý NGHĨA
CỦA VIỆC
HÌNH THÀNH
MỘT EU
THỐNG NHẤT
II. TÌM HIỂU
VAI TRÒ
CỦA EU
TRONG NỀN
KINH TẾ
THẾ GIÓI
DẶN DÒ
Thuận lợi
.................................
.................................
.............................
.............................
..............................
.............................
.............................
.............................
..............................
.............................
.............................
.............................
..............................
.............................
Hoàn thành sơ đồ sau (Thuận lợi của thị trường chung châu Âu (EU)
BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo)
Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
CỦNG CỐ
BÀI CŨ
I. TÌM HIỂU
Ý NGHĨA
CỦA VIỆC
HÌNH THÀNH
MỘT EU
THỐNG NHẤT
II. TÌM HIỂU
VAI TRÒ
CỦA EU
TRONG NỀN
KINH TẾ
THẾ GIÓI
DẶN DÒ
Thuận lợi
Những thuận lợi của thị trường chung châu Âu
Thị trường chung
châu Âu (EU)
Tăng cường
tự do lưu
thông về
người, hàng
hóa, tiền tệ và
dịch vụ.
Thúc đẩy và
tăng cường
quá trình
nhất thể hóa
EU về các
mặt kinh tế.
Tăng thêm tiềm lực
và khả năng cạnh
tranh kinh tế của
toàn khối
BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo)
Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
CỦNG CỐ
BÀI CŨ
I. TÌM HIỂU
Ý NGHĨA
CỦA VIỆC
HÌNH THÀNH
MỘT EU
THỐNG NHẤT
II. TÌM HIỂU
VAI TRÒ
CỦA EU
TRONG NỀN
KINH TẾ
THẾ GIÓI
DẶN DÒ
BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo)
Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
CỦNG CỐ
BÀI CŨ
I. TÌM HIỂU
Ý NGHĨA
CỦA VIỆC
HÌNH THÀNH
MỘT EU
THỐNG NHẤT
II. TÌM HIỂU
VAI TRÒ
CỦA EU
TRONG NỀN
KINH TẾ
THẾ GIÓI
DẶN DÒ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×