Tải bản đầy đủ

Cấp Giấy xác nhận không tiền án tại Cục Hồ sơ Cảnh sát

Cấp Giấy xác nhận không tiền án tại Cục
Hồ sơ Cảnh sát – Bộ Công an
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Quản lý xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan Hồ sơ Cảnh sát
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Hồ sơ Cảnh sát
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu
tra cứu (gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ), cơ quan Hồ sơ phải hoàn thành việc cấp
Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân. Trường hợp cần thiết, phức tạp và các yêu
cầu thuộc diện phải tra cứu qua tàng thư của Bộ hoặc địa phương khác thì thời hạn là 10
ngày.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.

lệ phí cấp Giấy xác nhận không có
tiền án:
50.000
đồng
Thông tư s 99/2005/TT-BTC
ngà...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2:
Những người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan thông qua
Doanh nghiệp hoặc trực tiếp, gián tiếp (uỷ quyền) đến nộp hồ sơ tại trụ
sở cơ quan Hồ sơ Cảnh sát yêu cầu cơ quan Hồ sơ Cảnh sát cấp Giấy
xác nhận không có tiền án.
* Cán bộ Cơ quan Hồ sơ Cảnh sát trực tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính
pháp lý và nội dung hồ sơ yêu cầu:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thu lệ phí và viết giấy biên
nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Cán bộ Cơ quan Hồ sơ Cảnh sát tiến hành tra cứu trong tàng thư, nếu
không có tiền án thì cơ quan Hồ sơ cấp Giấy xác nhận không có tiền án
cho công dân.

Tên bước Mô tả bước
* Thời gian trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
- Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a), nếu uỷ quyền (mẫu 1b); nếu
thông qua các công ty, doanh nghiệp phải kèm theo danh sách trích ngang có ký tên
của người có thẩm quyền và đóng dấu của công ty, doanh nghiệp.

2. - Giấy chứng minh nhân dân (bản chính).
3. - Sổ đăng ký hộ khẩu (bản chính, nếu có).
4.
- Nếu xin cấp lại Giấy xác nhận không có tiền án (do quá hạn) phải kèm theo Giấy
xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước.


Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án
Hướng dẫn số
1760/2000/BCA(C1...

2.
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án ủy quyền
(mẫu 1b)
Hướng dẫn số
1760/2000/BCA(C1...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×