Tải bản đầy đủ

Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhauGi¸o viªn : Ph¹m Huy Hu©n
NhiÖt LiÖt Chµo Mõng C¸c ThÇy C« VÒ Dù Giê Víi Líp


Kiểm tra bàI cũ
Câu hỏi : Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị các hàm số sau :
1/ y = 2x - 2
2/ y = 2x + 3


o
y
y= 2x + 3
y= 2x
-1
2
3
-1,5
-2

-1 2
1
1
-2
y= 2 x - 2
x
*)Đồ thị hàm số y = 2x – 2 đi qua
điểm A( 0; -2) và điểm B ( 1 ; 0)
*)Đồ thị hàm số y = 2x + 3 đi qua
điểm D( 0; 3) và điểm C (-1,5 ; 0)
D
A
B
C


Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
1. Đường thẳng song song
Cho hai ng th ng y = ax + b ( a 0) (d)≠đườ ẳ
vµ y = a'x + b' (a' 0)≠ (d')
+ d// d' khi vµ chØ khi a= a' vµ b ≠ b'
+ d ≡ d' khi vµ chØ khi a= a' vµ b = b'


Bài tập : Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song
song trong các đường thẳng sau :
(d1) : y = - x + 5 (d2) : y = - x + 3
(d3) : y = - x – 1 (d4) : y = - x + 5
(d5) : y = - x – 1,5
3
1
2
3
1
3
1
2
Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×