Tải bản đầy đủ

"Vua tàu thủy" Bạch Thái BưởiThứ t­, ng y 10 th¸ng 11 n m 2010à ă
Bµi : T pậ đọc

Thứ t­, ng y 10 th¸ng 11 n m 2010à ă
Tập đọc
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1. Em hãy đọc thuộc 4 câu tục ngữ đầu trong
bài “Có chí thì nên” ? Nêu ý nghĩa của câu tục
ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim?
- Kh¼ng ®Þnh r»ng cã ý chÝ th× nhÊt ®Þnh thµnh c«ng.

Câu 2 : Theo em học sinh phải rèn luyện
những ý chí gì ?
HS phải rèn luyện ý chí vượt khó, vượt sự
lười biếng của bản thân, khắc phục những
thói quen xấu…

(1874 - 1932)
(1874 - 1932)


Th t­, ng y 10 th¸ng 11 n m 2010ứ à ă

Th tư, ng y 10 tháng 11 n m 2010
T p c
Vua tu thu Bch Thỏi Bi
Bài chia làm 4 đoạn: Mỗi lần xuống dòng là một đoạn
Bi c chia lm my on ?

Th t­ ng y 10 th¸ng 11 n m 2010ứ à ă
Tập đọc
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi
* HS đọc đoạn nối tiếp đoạn

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- Quẩy gánh hàng rong
- Nản chí
-
Bạch Thái Bưởi mở công ti
vận tải đường thuỷ vào lúc
những con tàu của người Hoa
đã độc chiếm các đường sông
miền Bắc.
Th t­ ng y 10 th¸ng 11 n m 2010ứ à ă
Tập đọc
“Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Th t­ ng y 10 th¸ng 11 n m 2010ứ à ă
Tập đọc
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi

- Trắng tay
- Độc chiếm
Th t­, ứ ng y 10 th¸ng 11 n m 2010à ă
Tập đọc
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi
Gi¶i nghÜa tõ:
- DiÔn thuyÕt
- ThÞnh v­îng
- Hiệu cầm đồ
- Người cùng thời

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×