Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Mạng LAN ảo và giao thức VTP

Mạng LAN ảo
và giao thức VTP
80
80
Câu 1
Câu 1
Đi
Đ
i


u n
u n
à
à
o dư
o dư


i đây l
i đây l

à
à
đ
đ
ú
ú
ng:
ng:
a.
a.
C
C


n ph
n ph


i c
i c
ó
ó
í
í
t nh
t nh


t 2 VLANs trong m
t 2 VLANs trong m


i m
i m


ng
ng
switch
switch


b.
b.
VLAN đư
VLAN đư


c s
c s


d
d


ng v
ng v


i m
i m


c đ
c đ
í
í
ch gi
ch gi
ú
ú
p c
p c
á
á
c
c
switch ho
switch ho


t đ
t đ


ng nhanh hơn
ng nhanh hơn
c.
c.
C
C


n ph
n ph


i c
i c
ó
ó
í
í
t nh
t nh


t 10 switch trong c
t 10 switch trong c
ù
ù
ng m
ng m


t
t
mi
mi


n VTP
n VTP
d.
d.
VTP đư
VTP đư


c s
c s


d
d


ng đ
ng đ


g
g


i thông tin VLAN đ
i thông tin VLAN đ
ế
ế
n
n
c
c
á
á
c switch trong c
c switch trong c
ù
ù
ng mi
ng mi


n VTP
n VTP
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
81
81
Câu 2
Câu 2
Ch
Ch


n 3 mô t
n 3 mô t


ph
ph
ù
ù
h
h


p v
p v


i
i
h
h
ì
ì
nh v
nh v


:
:
a.
a.
Port WAN c
Port WAN c


a router đư
a router đư


c
c
c
c


u h
u h
ì
ì
nh l
nh l
à
à
m trunk port
m trunk port
b.
b.
Port router k
Port router k
ế
ế
t n
t n


i đ
i đ
ế
ế
n
n
switch đư
switch đư


c c
c c


u h
u h
ì
ì
nh s
nh s


d
d


ng subinterfaces
ng subinterfaces
c.
c.
Port router k
Port router k
ế
ế
t n
t n


i đ
i đ
ế
ế
n
n
switch đư
switch đư


c c
c c


u h
u h
ì
ì
nh 10
nh 10
Mbps
Mbps
d.
d.
Port switch k
Port switch k
ế
ế
t n
t n


i đ
i đ
ế
ế
n hub
n hub
đư
đư


c c
c c


u h
u h
ì
ì
nh l
nh l
à
à
full duplex
full duplex
e.
e.
Port switch k
Port switch k
ế
ế
t n
t n


i đ
i đ
ế
ế
n
n
router đư
router đư


c c
c c


u h
u h
ì
ì
nh l
nh l
à
à
m
m
trunk port
trunk port
f.
f.
Port switch k
Port switch k
ế
ế
t n
t n


i đ
i đ
ế
ế
n
n
hosts đư
hosts đư


c c
c c


u h
u h
ì
ì
nh l
nh l
à
à
m
m
access ports
access ports
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
82
82
Câu 3
Câu 3
Đ
Đ


nâng cao hi
nâng cao hi


u su
u su


t m
t m


ng b
ng b


ng vi
ng vi


c tăng
c tăng
bandwidth đ
bandwidth đ
ế
ế
n hosts v
n hosts v
à
à
h
h


n ch
n ch
ế
ế
k
k
í
í
ch thư
ch thư


c
c
c
c


a mi
a mi


n broadcast, c
n broadcast, c


n ph
n ph


i s
i s


d
d


ng:
ng:
a.
a.
K
K
ế
ế
t h
t h


p gi
p gi


a Hubs, Bridges v
a Hubs, Bridges v
à
à
Switches
Switches
b.
b.
Router
Router
c.
c.
Nhi
Nhi


u Switches
u Switches
d.
d.
C
C


u h
u h
ì
ì
nh switches c
nh switches c
ù
ù
ng v
ng v


i VLANs
i VLANs
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
83
83
Câu 4
Câu 4
Giao th
Giao th


c n
c n
à
à
o dư
o dư


i đây đư
i đây đư


c s
c s


d
d


ng
ng
đ
đ


c
c


u h
u h
ì
ì
nh trunking cho switch (ch
nh trunking cho switch (ch


n 2):
n 2):
a.
a.
VLAN trunk protocol
VLAN trunk protocol
b.
b.
VLAN
VLAN
c.
c.
802.1Q
802.1Q
d.
d.
ISL
ISL
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
84
84
Câu 5
Câu 5
Khi m
Khi m


t đư
t đư


ng trunk m
ng trunk m


i đư
i đư


c t
c t


o ra, d
o ra, d


li
li


u
u
trên VLAN n
trên VLAN n
à
à
o đư
o đư


c cho ph
c cho ph
é
é
p đi qua đư
p đi qua đư


ng
ng
trunk n
trunk n
à
à
y:
y:
a.
a.
Ng
Ng


m đ
m đ


nh, t
nh, t


t c
t c


VLAN đ
VLAN đ


u đư
u đư


c cho ph
c cho ph
é
é
p
p
b.
b.
C
C


n ph
n ph


i c
i c


u h
u h
ì
ì
nh thêm đ
nh thêm đ


cho ph
cho ph
é
é
p VLAN
p VLAN
n
n
à
à
o đ
o đ
ó
ó
s
s


d
d


ng đư
ng đư


ng trunk n
ng trunk n
à
à
y
y
c.
c.
Ch
Ch


VLAN 1
VLAN 1
d.
d.
Ch
Ch


c
c
á
á
c VLAN đã đư
c VLAN đã đư


c c
c c


u h
u h
ì
ì
nh trư
nh trư


c đ
c đ
ó
ó
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×