Tải bản đầy đủ

Thu tu trong tap hop cac so nguyen - TleminduNg­êi thùc hiÖn: TrÇn Lª Minh §øc
gi¸o viªn tr­êng thcs hoµng diÖu
thµnh phè th¸i b×nh


Kiểm tra bài cũ
HS: a) Tập hợp các số nguyên gồm các loại số nào?
b) Viết kí hiệu tập hợp các số nguyên.
c) Tìm các số đối của các số: 7; 3; -5; -2; -20
Đáp án:
a) Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên dương, nguyên âm và số 0.
b) Z = {; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; }
c) Số đối của 7 là -7
Số đối của 3 là -3
Số đối của -5 là 5
Số đối của -2 là 2
Số đối của -20 là 20
Hoặc: Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm và cácsố tự nhiên.
N là tập hợp con của Z

ZN
Z
N

Sè nµo lín
h¬n: -10 hay
+1?
Theo em
lµ sè
-10 lín
h¬n.
Kh«ng
ph¶i,
sè +1
lín
h¬n
chø.

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

1. So sánh hai số nguyên
Trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia.
Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là: a < b
Cũng có thể nói b lớn hơn a, kí hiệu: b > a
Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên
a nhỏ hơn số nguyên b.
? Hãy so sánh giá trị số 3 và 5. Đồng thời so sánh vị trí điểm 3 và điểm 5
trên tia số.
0 1 2 3 4 5 6
-4 -3 -2 -1-6 -5
3 < 5. Trên tia số, điểm 3 ở bên trái của điểm 5
3 5
?1
Xem trục số nằm ngang (h.42). Điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn
hoặc các dấu: > , < vào chỗ trống dưới đây cho đúng:
a) Điểm -5 nằm .............. điểm -3, nên -5 . -3 và viết: -5 -3
b) Điểm 2 nằm ..... điểm -3, nên 2 . -3 và viết: 2 -3
c) Điểm -2 nằm điểm 0, nên -2 . 0 và viết: -2 0
bên trái nhỏ hơn <
bên phải lớn hơn
>
bên trái nhỏ hơn <

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

1. So sánh hai số nguyên
Trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia.
Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là: a < b
Cũng có thể nói b lớn hơn a, kí hiệu: b > a
Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên
a nhỏ hơn số nguyên b.
Chú ý:
Ví dụ: -4 là số liền sau của -5
?
-4 là số liền sau của -6 đúng hay sai? Vì sao ?
Chú ý
Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào
nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó, ta cũng nói a là số liền trước của
b.
-5 là số liền trước của -4
0 1 2 3 4 5 6
-4 -3 -2 -1-6 -5 -4-6
-5
0 1 2 3 4 5 6
-4 -3 -2 -1-6 -5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×