Tải bản đầy đủ

Báo cáo tình hình sử dụng nhiên liệu hàng tuần

QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ
Mã tài liệu: HC-13-BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HÀNG TUẦN
Stt Nhiên liệu sử dụng
Tồn đầu
tuần
Nhập trong tuần
Tồn cuối
tuần
SL sử dụng
trong tuần
Ngày số lượng Ngày Khách hàng
số km

Tổng
cộng
Quản lý tổ xe Duyệt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×