Tải bản đầy đủ

ĐẨY MẠNH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN NHẰM NÂNG CAO TAY NGHỀ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN

Y MNH RÈN LUYN NGHIP V S PHM THNG XUYÊN
NHM NÂNG CAO TAY NGH S PHM CHO SINH VIÊN
TRNG I HC S PHM K THUT VINH


Ths. Hoàng Minh Phng
Trng HSPKT Vinh

Tay ngh s phm ca sinh viên s phm k thut trc tiên đc hình thành trong
hot đng và giao tip ca h thông qua các hot đng tp th trong trng s phm k thut.
Giai đon hc  trng s phm là mt giai đon rt quan trng trong vic hình thành khuynh
hng s phm, nng lc s phm và tính cách ngi giáo viên dy ngh tng lai. Khi ngi
sinh viên đã tip thu đc mt h thng tri thc v chuyên môn và nghip v cn thit, h
phi bin nhng tri thc đó tr thành nng lc thc tin ngay trong khi h đang ngi trên gh
nhà trng s phm k thut (SPKT).
 có đc trình đ nghip v s phm (NVSP) đáp ng đc yêu cu đào to ngh
trong xã hi phát trin, ngi giáo viên dy ngh tng lai, ngay t khi còn ngi trên gh nhà
trng s phm phi đc hc tp và rèn luyn mt cách h thng, thng xuyên. T đó cng
c, nâng dn và hoàn thin tay ngh s phm trong quá trình dy hc  các trng dy ngh
sau này. Mi sinh viên s phm phi t to ra nng lc ca chính mình thông qua hot đng
tích cc ca bn thân. Trong nhà trng s phm vic rèn luyn NVSP cho sinh viên có th

thc hin bng nhiu hình thc khác nhau: nh giáo dc NVSP ngay trong quá trình ging
dy các môn hc, t chc các hot đng tp th trong và ngoài nhà trng, xêmina, gi chun
b giáo án, nhng gi tp ging, tp điu khin bui lao đng sn xut, điu khin bui sinh
hot lp, sinh hot chi đoàn, thi nghip v s phm, thc tp s phm hay ngoi khóa, .... Mi
hình thc có tác dng nht đnh trong vic hình thành nhng k nng và phm cht s phm
cho sinh viên. ó là nhng con đng nâng cao cht lng lnh hi các kin thc s phm,
rèn luyn kh nng ng dng kin thc lý thuyt vào thc t.
I. Thc trng giáo dc và rèn luyn Nghip v s phm  trng HSPKT Vinh:

Trng CSPKT Vinh đc nâng cp thành trng HSPKT Vinh t ngày 15/05/2006.
Trng bt đu tuyn sinh đào to sinh viên trình đ đi hc t nm 2006 – 2007, vì vy thc
trng đào to s phm đc đ cp ti trong bài vit này ch là đi tng CSPKT đã đào to
trong nhng nm qua.
1. V chng trình và thi lng đào to s phm trình đ CSPKT
:
Các hc phn kin thc và k nng s phm đc thc hin t nm 2001 đn 2005 đc cu
trúc nh bng sau:TT Tên môn hc S VHT
1 Tâm lý hc đi cng 3
2 Tâm lý hc ngh nghip 3
3 Lý lun giáo dc 3
4 Lý lun dy hc 4
5 Logic hc 2
6 Phng tin k thut dy hc 2
7 Phng pháp nghiên cu khoa hc 2
8 Thc tp s phm 6
Cng 25
S VHT ca toàn khóa hc là 200 VHT/3,5 nm
T l kin thc và k nng s phm chim 12.5%

Chng trình đào to s phm trình bày  bng trên cho thy ni dung giáo dc
nghip v s phm còn quá thiên v lý lun, h thng các k nng s phm đc bit là các k
nng ging dy c bn cn rèn luyn cha đc nghiên cu và thit k theo mt quy trình
tng quát đ có th s dng nh là mt con đng t chc luyn tp các k nng ging dy và
các k nng giáo dc. Nht là các kin thc và k nng giao tip s phm, giáo dc hc sinh
cha đc xây dng trong chng trình dn đn nng lc giáo dc ca GVDN đc đào to
ra còn nhiu hn ch.

T nm 2005 tng cc dy ngh (TCDN) đã ban hành chng trình đào to s phm k
thut cho GVDN trình đ cao đng. Hin nay 4 trng HSPKT Hng Yên, HSPKT Nam
nh, HSPKT Vinh, CSPKT Vnh Long đang thc hin theo chng trình mi nh bng
sau:
TT Tên môn hc S VHT
A Phn cng bt buc
1 Lô gic hc 2
2 Tâm lý hc ngh nghip 4
3 Giáo dc hc ngh nghip 4
4 Phng pháp dy hc chuyên ngành 3
5 T chc qun lý quá trình dy hc 2
6 K nng dy hc 5
7 Thc tp s phm 6
B Phn t chn bt buc (chn 2 môn trong 4 môn sau)
8 Phng pháp nghiên cu khoa hc 2
9 Công ngh dy hc 2
10 ng dng công ngh thông tin trong dy hc 2
11 Phát trin chng trình đào to ngh 2
Cng 30
S VHT ca toàn khóa hc là 185 VHT/3,5 nm
T l kin thc và k nng s phm chim 16,2%

Chng trình này đã tng cng vic rèn luyn k nng dy hc c bn, đi sâu hn
vào nghiên cu phng pháp dy hc các môn chuyên ngành. ng thi chng trình đã xây
dng thành các hc phn cng kin thc bt buc và hc phn mm kin thc t chn to
điu kin cho ngi hc cp nht kin thc, công ngh mi, hin đi làm c s cho ngi
GVDN tng lai. Tuy nhiên do hn ch v thi gian và s VHT nên chng trình vn cha
cu trúc nhng hc phn kin thc và k nng v giáo dc hc sinh hc ngh và giao tip s
phm, điu này hn ch vic hình thành nng lc s phm nói riêng và hot đng s phm sau
này ca ngi GVDN nói chung. Ta có th so sánh vi chng trình đào to s phm k thut
công nghip (SPKTCN) trình đ cao đng do B GD&T ban hành sau đây s thy rõ điu
đó.
Khung chng trình đào to CSPKTCN:
Tng cng 181 VHT. Thi gian đào to 3 nm.
Cu trúc kin thc ca chng trình đào to VHT
1 Kin thc giáo dc đi cng ti thiu
(Cha k các phn ni dung v Giáo dc Th cht và
Giáo dc Quc phòng)
45
2 Kin thc giáo dc chuyên nghip ti thiu
Trong đó ti thiu:
124
-Kin thc nghip v chung cho khi ngành CSP 20
-Kin thc ngành S phm k thut công nghip
(môn 1)
52
-Kin thc b tr (môn 2) 35
-Thi tt nghip 8
-Thc tp ngh nghip 9

Khi kin thc bt buc
Danh mc các hc phn bt buc
Kin thc giáo dc đi cng Chung cho khi ngành CSP 29 đvht
1
Trit hc Mác – Lênin 4
2
Kinh t chính tr Mác – Lênin 4
3
Ch ngha xã hi khoa hc 3
4
Lch s ng Cng Sn Vit Nam 3
5
T tng H Chí Minh 3
6
Qun lý hành chính Nhà nc và qun lý ngành 2
7
Ngoi ng 10
8
Giáo dc th cht 3
9
Giáo dc Quc phòng 135

Kin thc dành riêng cho ngành S phm K thut Công nghip 12 đvht
1
Toán cao cp 6
2
Vt lý đi cng 4
3
Nhp môn tin hc 2

Kin thc giáo dc chuyên nghip
Kin thc nghip v chung cho khi ngành 20 VHT
1
Tâm lý hc đi cng* 3
2
Tâm lý hc la tui và Tâm lý hc s phm* 4
3
Giáo dc hc đi cng* 3
4
Hot đng dy hc  trng THCS* 2
5
Hot đng giáo dc  trng THCS* 3
6
Rèn luyn nghip v s phm thng xuyên* 3
7
Công tác đi thiu niên tin phong H Chí Minh* 2

Kin thc ngành S phm K thut công nghip (môn 1) 49 VHT
1
Hình hc ha hình 1 3
2
V k thut 4
3
C k thut 1 4
4
C k thut 2 4
5
Gia công c khí 4
6
Thc hành c khí 1 (Ngui) 2
7
Thc hành c khí 2 (Máy công c) 2
8
K thut đin 1 3
9
K thut đin 2 3
10
Thc hành k thut đin 4
11
K thut đin t 3
12
Thc hành k thut đin t 3
13
Tin hc ng dng 1 2
14
Tin hc ng dng 2 2
15
Lý lun dy hc k thut công nghip * 3
16
Phng pháp dy hc k thut công nghip  Trng
THCS *
4

Thc tp s phm
1
Thc tp s phm 1* 3
2
Thc tp s phm 2* 6

Lu ý:
Các môn có du * là các môn thuc khi kin thc s phm
Theo chng trình trên thì thi lng dành cho hc tp và rèn luyn NVSP là: 36
VHT/181 VHT/3 nm, chim t l 19,89%. Trong đó ngoài nhng kin thc s phm
chung, có 5 VHT v công tác giáo dc và công tác đi cho hc sinh THCS, 7 VHT v dy
hc chuyên ngành, 9 VHT v rèn luyn k nng.
2. V vic t chc giáo dc và rèn luyn NVSP
.
Quá trình giáo dc và rèn luyn NVSP nhng nm qua đc thc hin đng thi vi
quá trình đào to ngh chuyên môn k thut. Các môn hc s phm và chuyên môn ngh
đc b trí đan xen trong sut quá trình đào to. Ngoài nhng gi hc lý thuyt thì hot đng
rèn luyn k nng s phm trong mt thi gian dài ch yu tp trung  giai đon thc tp s
phm vi thi lng là 6 VHT (tng đng 6 tun), và cng ch yu thc tp trên đi
tng gi đnh ngay ti trng vi ni dung chính là thc tp tìm hiu và thc tp ging dy.
Thc tp s phm đc b trí vào hc k cui sau khi đã kt thúc các môn hc v lý lun s
phm, lý thuyt c s, lý thuyt chuyên môn và thc hành ngh c bn. T nm 2005, đào to
s phm cho đi tng giáo viên dy ngh trình đ cao đng đc thc hin theo chng
trình do TCDN ban hành. Chng trình này đã cu trúc thêm môn phng pháp dy hc
chuyên ngành vi 3 VHT và tng cng vic rèn luyn các k nng dy hc c bn vi 5
VHT (trong đó phn thc hành chim 80%)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×