Tải bản đầy đủ

BM.PM.02.02 (Phan tich & danh gia yc kh)


BM.PM.02.02
NBH:


Trang 1/8

Mục lục

Phân tích và đánh giá yêu cầu khách hàng
- Bảng 1: Bảng phân tích về các nghiệp vụ yêu cầu
mới
- Bảng 2: Bảng phân tích về các nghiệp vụ yêu cầu
điều chỉnh
- Bảng 3: Phân tích bản dự kiến mô hình hạ tầng thiết
bị tin học & truyền thông
- Bảng 4: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin
học & truyền thông nâng cấp
- Bảng 5: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin
học & truyền thông trang bị mới
- Bảng 6: Phân tích bản dự kiến phần mềm hệ thống

và cơ sở dữ liệu trang bị mới


BM.PM.02.02
NBH:


Trang 2/8

Phân tích và đánh giá yêu cầu khách hàng

Bảng 1: Bảng phân tích về các nghiệp vụ yêu cầu mới

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

M
hiệu
Tên
nghiệp
vụ
Mô tả
yêu cầu
nghiệp
vụ
Mô tả yêu
cầu về
năng lực
thực hiện
Tiêu
chuẩn
đánh
giá
Phân tích về
khả năng
đáp ứng tiêu
chuẩn đánh
giá
Đề
xuất ý
kiến


Dự kiến số
người thực
hiện
(người/ngà
y)


Người thực hiện
(Ký tên)


BM.PM.02.02
NBH:


Trang 3/8

Bảng 2: Bảng phân tích về các nghiệp vụ yêu cầu điều chỉnh

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

M
hiệu
Tên
nghiệp
vụ
Mô tả
yêu
cầu
nghiệp
vụ
Mô tả yêu
cầu về
năng lực
thực hiện
M hiệu
các đơn
vị thực
hiện
Phân tích về
khả năng đáp
ứng tiêu
chuẩn đánh
giá
Đề
xuất
ý
kiến
Dự kiến số
người thực
hiện
(người/ngà
y)Người thực hiện
(Ký tên)BM.PM.02.02
NBH:


Trang 4/8

B¶ng 3: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn m« h×nh h¹ tÇng thiÕt bÞ tin
häc & truyÒn th«ng
Ng­êi thùc hiÖn: Ngµy thùc hiÖn:

(Söa lªn b¶n copy cña b¶ng 2 thuéc BM.PM.02.01)
Ng­êi thùc hiÖn
(Ký tªn)BM.PM.02.02
NBH:


Trang 5/8

Bảng 4: Phân tích bản dự kiến danh mục thiết bị tin học &
truyền thông nâng cấp

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

M
hiệu
Tên thiết bị
Cấu hình
nâng cấp
Mô tả
năng lực
thực hiện
dự kiến
Phân tích
về tính
hợp lý cần
nâng cấp
Phân tích
về cấu hình
cần nâng
cấp
Đề xuất ý
kiếnNgười thực hiện
(Ký tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×