Tải bản đầy đủ

BM.PM.02.01 (Ksat yc kh & du kien thuc hien)


BM.PM.02.01



Trang 1/15
Mục lục
Khảo sát yêu cầu khách hàng
- Bảng 1: Bảng danh mục các đơn vị
- Bảng 2: Mô hình hạ tầng thiết bị tin học & truyền
thông hiện tại
- Bảng 3: Bảng mô tả hạ tầng thiết bị tin học & truyền
thông hiện tại
- Bảng 4: Bảng mô tả hạ tầng phần mềm hiện tại
- Bảng 5: Lưu đồ mô tả nghiệp vụ hiện tại
- Bảng 6: Bảng mô tả các nghiệp vụ hiện tại đang khai
thác
- Bảng 7: Bảng mô tả các tài liệu tham khảo
- Bảng 8: Bảng mô tả các nghiệp vụ yêu cầu mới
- Bảng 9: Bảng mô tả các nghiệp vụ yêu cầu điều
chỉnh

Dự kiến thực hiện
- Bảng 10: Dự kiến mô hình hạ tầng thiết bị tin học &
truyền thông
- Bảng 11: Dự kiến danh mục thiết bị tin học & truyền
thông nâng cấp
- Bảng 12: Dự kiến danh mục thiết bị tin học & truyền
thông trang bị mới
- Bảng 13: Dự kiến phần mềm hệ thống và cơ sở dữ
liệu trang bị mới
- Bảng 14 : Biên bản ghi nhận khảo sát yêu cầu khách
hàng

BM.PM.02.01



Trang 2/15
1. Khảo sát yêu cầu khách hàng

Bảng 1: Bảng danh mục các đơn vị

Người hướng dẫn khảo sát: Ngày khảo sát:

M
hiệu
Tên đơn
vị
Thuộc
đơn vị
Lnh đạo (Tên,
chức danh, số
ĐT)
Chức
năng
nhiệm vụ
Địa
chỉ
Ghi chú







Người khảo sát
(Ký tên)

BM.PM.02.01



Trang 3/15
Bảng 2: Mô hình hạ tầng thiết bị tin học & truyền thông hiện
tại

Người hướng dẫn khảo sát: Ngày khảo sát:



Người khảo sát
(Ký tên)

BM.PM.02.01



Trang 4/15
Bảng 3: Bảng mô tả hạ tầng thiết bị tin học & truyền thông
hiện tại

Người hướng dẫn khảo sát: Ngày khảo sát:

M
hiệu
Tên thiết
bị
Cấu hình
M
hiệu
đơn vị
quản lý
Tên
cán bộ
quản lý
Mục
đích sử
dụng
Hiện
trạng
sử
dụng
Ghi chú






Người khảo sát
(Ký tên)

BM.PM.02.01



Trang 5/15
Bảng 4: Bảng mô tả hạ tầng phần mềm hiện tại

Người hướng dẫn khảo sát: Ngày khảo sát:

M
hiệu
Tên
phần
mềm
Chủn
g loại
phần
mềm
M
hiệu
thiết bị
được
cài đặt
M hiệu
nghiệp
vụ
được
phục
vụ
Hiện
trạng
sử
dụng

bản
quyền
Các
thành
phần cấu
thành
(chỉ rõ
có m
nguồn
hay
không)
Khả
năng
nâng
cấp/tíc
h hợp
Khả
năng
chuyể
n đổi
Môi
trườn
g
tươn
g
thích
Cơ sở
dữ liệu
bộ
phận
Ghi
chú






Người khảo sát
(Ký tên)

BM.PM.02.01



Trang 6/15
Bảng 5: Lưu đồ mô tả nghiệp vụ hiện tại

Người hướng dẫn khảo sát: Ngày khảo sát:



Yêu cầu:
- Mô tả đầy đủ các nghiệp vụ được liệt kê trong biểu mẫu mô tả
nghiệp vụ
- Thể hiện được mô hình tổ chức trong lưu đồ
- Thể hiện các thành phần nghiệp vụ theo cả tên và mã hiệu



Người khảo sát
(Ký tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×