Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng trường

Nghiên c u tác đ ng c a ứ ộ ủ
Nghiên c u tác đ ng c a ứ ộ ủ
s d ng phân đ m đ n ử ụ ạ ế
s d ng phân đ m đ n ử ụ ạ ế
ch t l ng n c m t trong ấ ượ ướ ặ
ch t l ng n c m t trong ấ ượ ướ ặ
s n xu t lúa trên n n đ t ả ấ ề ấ
s n xu t lúa trên n n đ t ả ấ ề ấ
phù sa sông H ng tr ng ồ ườ
phù sa sông H ng tr ng ồ ườ
ĐHNNI- Hà N iộ
ĐHNNI- Hà N iộ
SV: Nguy n Th Linh Đaễ ị
SV: Nguy n Th Linh Đaễ ị

I. Đ t v n đặ ấ ề
I. Đ t v n đặ ấ ề

Cây lúa (Oryza Sativa) là m t trong nh ng cây cung c p ngu n l ng th c quan ộ ữ ấ ồ ươ ự
tr ng nh t c a loài ng i, v i 40% dân s th gi i s d ng lúa g o làm th c ăn ọ ấ ủ ườ ớ ố ế ớ ử ụ ạ ứ
chính và có nh h ng đ n đ i s ng c a ít nh t 65% dân s th gi i.ả ưở ế ờ ố ủ ấ ố ế ớ

Trong th i gian g n đây cùng v i s phát tri n c a các ngành kinh t , ngành nông ờ ầ ớ ự ể ủ ế
nghi p n c ta đã tăng nhanh v năng su t và s n l ng lúa là nh có s đóng góp ệ ướ ề ấ ả ượ ờ ự
c a công ngh u th lai và phân bón trong đó bi n pháp đi u khi n m c phân bón ủ ệ ư ế ệ ề ể ứ
cũng có vai trò quy t đ nh đ n năng su t và hi u qu kinh t c a ru ng lúa. ế ị ế ấ ệ ả ế ủ ộ

Tuy nhiên vi c s d ng phân bón đ tăng năng su t cây tr ng phát tri n kinh t ệ ử ụ ể ấ ồ ể ế
nông nghi p đ m b o an ninh l ng th c qu c gia đã gây s c ép đ i v i môi tr ng ệ ả ả ươ ự ố ứ ố ớ ườ
nói chung và môi tr ng đ t nông nghi p nói riêng.ườ ấ ệ

. Hi n nay, môi tr ng nông thôn, sinh thái đ ng ru ng ch u s c ép l n c a hóa h c ệ ườ ồ ộ ị ứ ớ ủ ọ
nông nghi p trong đó ph i k đ n đ u tiên là phân bón hóa h c vô c nh : vi c bón ệ ả ể ế ầ ọ ơ ư ệ
phân không đúng làm m t cân đ i nghiêm tr ng t l NPK trong đ t, m t cân b ng ấ ố ọ ỷ ệ ấ ấ ằ
dinh d ng trong đ t làm cho đ t chóng thoái hóa nên hi u qu s d ng phân bón ưỡ ấ ấ ệ ả ử ụ
ch a cao,m t đ m kh i đ t do ph n ng nitrat hóa làm gia tăng khí nhà kính, tích ư ấ ạ ỏ ấ ả ứ
lu kim lo i n ng trong đ t nh Cd, Pb làm chua hóa đ t, tích lu các kim lo i di ỹ ạ ặ ấ ư ấ ỹ ạ
đ ng làm đ c h i cho sinh tr ng phát tri n c a cây tr ng, làm nghèo ki t các ion ộ ộ ạ ưở ể ủ ồ ệ
ki m và ki m th gây hi n t ng thi u các ch t dinh d ng khác,quan tr ng h n ề ề ổ ệ ượ ế ấ ưỡ ọ ơ
n a là nh h ng đ n s c kho con ng i.ữ ả ưở ế ứ ẻ ườ

Vì v y v n đ đ t ra là s d ng phân bón làm sao đ v a cung c p đ dinh d ng ậ ấ ề ặ ử ụ ể ừ ấ ủ ưỡ
cho cây tr ng phát tri n đ ng th i đ m b o không làm nh h ng ch t l ng n c ồ ể ồ ờ ả ả ả ưở ấ ượ ướ
n i ti n hành s n xu t lúa.Do đó tôi l a ch n nghiên c u đ tài “Nghiên c u tác ơ ế ả ấ ự ọ ứ ề ứ
đ ng c a s d ng phân đ m đ n ch t l ng n c m t trong s n xu t lúa trên n n ộ ủ ử ụ ạ ế ấ ượ ướ ặ ả ấ ề
đ t phù sa sông H ng tr ng ĐHNNI”.ấ ồ ườ
M c tiêu c a đ tàiụ ủ ề

Xác đ nh đ c tác đ ng c a s d ng ị ượ ộ ủ ử ụ
phân đ m đ n ch t l ng n c m t trong ạ ế ấ ượ ướ ặ
s n xu t lúa.ả ấ
Yêu c uầ

Đánh giá di n bi n đ ng thái N trong môi ễ ế ộ
tr ng n c theo th i gian, không gian, ườ ướ ờ
s bi n đ i hàm l ng NO3 và NH4 trong ự ế ổ ượ
n c. T đó đánh giá nh h ng c a vi c ướ ừ ả ưở ủ ệ
s d ng phân đ m đ n ch t l ng n c ử ụ ạ ế ấ ượ ướ
m t t i khu v c nghiên c u.ặ ạ ự ứ
II. T ng quanổ
II. T ng quanổ
1. Đ c tính c a cây lúa và yêu c u Nit ặ ủ ầ ơ
c a cây lúaủ
2. Chu trình Nit trong môi tr ng n cơ ườ ướ
3. Hi n tr ng s d ng phân đ m Vi t ệ ạ ử ụ ạ ở ệ
Nam
4. nh h ng c a vi c bón phân không h p Ả ưở ủ ệ ợ
lý đ n môi tr ngế ườ
4.1. nh h ng c a vi c bón phân đ n Ả ưở ủ ệ ế
năng su t và ch t l ng s n ph m nông ấ ấ ượ ả ẩ
nghi pệ
4.2. nh h ng c a vi c bón phân đ n ch t Ả ưở ủ ệ ế ấ
l ng n c m t.ượ ướ ặ
III. N i dung và ph ng pháp ộ ươ
III. N i dung và ph ng pháp ộ ươ
nghiên c uứ
nghiên c uứ
1. N i dung nghiên c u ộ ứ

Đ c đi m t nhiên c a khu v c nghiên ặ ể ự ủ ự
c uứ

Đ c đi m th nh ng và gi ng lúa trong ặ ể ổ ưỡ ố
thí nghi mệ

Đánh giá ch t l ng n c m t thông ấ ượ ướ ặ
qua các thông s : to, pH,DO, NO3, NH4, ố
PO4…

Đánh giá đ ng thái c a N theo th i gian ộ ủ ờ
và không gian khu v c nghiên c u.ở ự ứ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×