Tải bản đầy đủ

Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 5)

http://e-campaign.kdu.edu | 25
▶▶
문장 쓰기
저는
텔레비전을
봐요.
는 레비전을

요.
저텔
저는 텔레비전을 봐요.
마이 씨는 뭐
해요?
이는뭐해요?
마씨
마이 씨는 뭐 해요?
링링 씨는
매일
뭐 해요?
링는매


뭐해요?
링씨
링링 씨는 매일 뭐 해요?

4

26 | 한국어 쓰기 1
▶▶
문장 쓰기
베트남 친구를 만나요?

베트남
친구를 만나요?구를
저는 친구를 만나요.

저는 친구를
만나요.
는친구를
만나요.
만나요 ?


한국 친구를 만나아

아니요.
요.
한국 친구를 만나
.
.
아니요. 한국 친구를 만나요.
http://e-campaign.kdu.edu | 27
▶▶
연습 문제
11..
다음 문장에‘을/를’중 맞는 것을 골라 다시 써 보세요.
빵 ( 을 / 를 ) 먹어요.


빵을 먹어요.
❶ 김치(을/를) 먹어요.
❷ 텔레비전(을/를) 봐요.
❸ 친구(을/를) 만나요.


5

28 | 한국어 쓰기 1
열두
시시
삼십
분분
▶▶
시계 읽기
한시
네 시 이십오 분
여덟시삼십분
다섯시십분
한한 시시에에 만만나나요요..

http://e-campaign.kdu.edu | 29
▶▶
문장 쓰기
몇 시에 만나요?
만나요 ?
몇시에
몇 시에 만나요?
여보, 오늘 뭐 해요?

,
늘뭐해요?
여오
여보, 오늘 뭐 해요?
친구를 만나요.


만나요
.

친구를 만나요.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×