Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM TRA THIẾT BỊ X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ / CẤP - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM TRA THIẾT BỊ X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ / CẤP GIẤY PHÉP DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ

Mẫu số 01
TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
------

Số:........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

..........., ngày........tháng..........năm..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊCÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM TRA THIẾT BỊ
X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ / CẤP GIẤY PHÉP DỊCH VỤ AN
TOÀN BỨC XẠ
(*)

Kính gửi: Cục Kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị: ...................................................................................
2. Địa chỉ: ........................................................................................................
3. Điện thoại: .......................Fax: .....................E-mail: .................................

4. Người quản lý của tổ chức đề nghị:
Họ và tên: .........................................Chức vụ: .......................................
Điện thoại liên lạc: ....................................................................................
Đề nghị Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân công nhận khả năng
kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế / cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức
xạ
(*)
để kiểm tra các thiết bị sau:

Thiết bị X quang chẩn đoán y tế thông thường

Thiết bị X quang tăng sáng truyền hình

Thiết bị chụp X quang cắt lớp vi tính (CT Scanner)
………(Tên tổ chức đề nghị) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu,
khai báo đúng sự thật và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan
đến việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế và các điều kiện ghi trong
giấy công nhận khả năng / giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ
(*)
.
Tài liệu kèm theo:
+ Phiếu khai báo thiết bị đo kiểm tra;
+ Phiếu khai báo của …….nhân viên kiểm tra;
+ Báo cáo chương trình quản lý chất lượng hoạt động kiểm tra.


NGƯỜI QUẢN LÝ TỔ CHỨC ĐỀ
NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*)
Tổ

chức đề nghị lựa chọn hoặc là công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X quang
chẩn đoán y tế hoặc là cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×