Tải bản đầy đủ

bai 4 . HAI TAM GIAC BANG NHAU C.G.C


Gi¸o viªn : Phạm Quang Nhựt
TR­êng THCS PHAN TRIÊM

HS1: Nếu ba cạnh của tam
giác này bằng ba cạnh của
tam giác kia thì hai tam giác
đó bằng nhau.
HS1: Phát biểu trường hợp bằng nhau
thứ nhất cạnh cạnh cạnh của hai
tam giác?
Khi nào thì theo trư
ờng hợp cạnh cạnh cạnh?
B
A
ABC = A'B'C' (c.c.c)
Kiểm tra bài cũ
HS2: Vẽ hình theo yêu cầu sau:
-Vẽ góc
-
Trên tia Bx lấy điểm A sao cho AB=2cm

-
Trên tia By lấy điểm C sao cho BC =3cm.
- Vẽ đoạn thẳng AC
' '; ' '; ' 'AB A B AC A C BC B C
= = =
' ' 'ABC A B C
=
ã
0
70xBy =
Quy ước: 1 cm trên vở tương ứng
với 10 cm trên bảng

Tit 25 Đ4. trường hợp bằng nhau thứ hai của tam
giác cạnh góc - cạnh (C.G.C)
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
Bài toán 1:
Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm, BC = 3cm,
Giải:

0
70B
=
-Vẽ góc
y
B
A
- Trên tia Bx lấy điểm A sao cho AB = 2cm
-Trên tia By lấy điểm C sao cho BC =3cm.
- Vẽ đoạn thẳng AC ta được tam giác ABC
2
c
m
x
C
3cm
0
70
(SGK 117)
x
C
3cm
y
B
2
c
m
A
0
70
ã
0
70xBy =

Tit 25 Đ4. trường hợp bằng nhau thứ hai của tam
giác cạnh góc - cạnh (C.G.C)
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh
Bài toán 2:
Cho ABC như hình vừa vẽ. Hãy vẽ
ABC sao cho: AB= AB; BC = BC ;
?
? Xác định độ dài các đoạn thẳng AB;
BC và góc B?
AB= AB = 2cm; BC = BC = 3cm;

Bài toán 1:
Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm, BC = 3cm,
Giải:

0
70B
=
(SGK 117)
à
à
'B B
=
à
à
0
' 70B B= =
70

3 cm
2 cm
C'
B'
A'
Ta gọi góc B là góc xen gia hai cạnh AB
và BC
70
3 cm
2 cm
C
B
A

Tit 25 Đ4. trường hợp bằng nhau thứ hai của tam
giác cạnh góc - cạnh (C.G.C)
Lúc đầu ta đã biết những thông tin gì về các cạnh v gúc của hai tam giác?
Từ đó em dự đoán gì về hai tam giác trên?
Sau khi đo các cnh của hai tam giác, em có kết quả như thế nào?
Hãy dùng thước đo di AC v AC của hai tam giác các em vừa vẽ?
AB = A'B' ; BC = B'C ; B = B;
Sau khi đo:
Lúc đầu ta có:
ABC A'B'C

=
70
3 cm
2 cm
C
B
A
70
3 cm
2 cm
C'
B'
A'
AC = A

C'

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×