Tải bản đầy đủ

Vua tàu thủy Bạch Thái BưởiTuÇn 12: Thứ hai ng y 15 th¸ng 11 n m 2010 à ă
T pậ đọc

Thứ hai ng y 15 th¸ng 11 n m 2010à ă
Tập đọc
KIỂM TRA BÀI CŨ

1874 - 1932

Th hai ng y 15 th¸ng 11 n m 2010ứ à ă

Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam
Tuần 12: Th hai ng y 15 tháng 11 n m 2010
Bài 23: T p c
Vua tu thu Bch Thỏi Bi
Bài chia làm 4 đoạn: Mỗi lần xuống dòng là một đoạn

Luyện đọc
Tìm hiểu bài

- con nu«i, nản chí
- vui lßng, lÞch sö
- Bạch Thái Bưởi mở công ti
vận tải đường thuỷ vào lúc
những con tàu của người Hoa
đã độc chiếm các đường sông
miền Bắc.
Th hai ng y 15 th¸ng 11 n m 2010ứ à ă
Tập đọc
“Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi
Theo tõ ®iÓn nh©n vËt lÞch sö ViÖt Nam
- Bạch Thái Bưởi mở công ti
vận tải đường thuỷ vào lúc
những con tàu của người Hoa
đã độc chiếm các đường sông
miền Bắc.

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Th hai ng y 15 th¸ng 11 n m 2010ứ à ă
Tập đọc
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi

- Trng tay
- c chim
Th tư ng y 27 tháng 10 n m 2010
Tp c
Vua tu thu Bch Thỏi Bi
Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam
Giải nghĩa từ:
- Diễn thuyết
- Thịnh vượng

Th hai ng y 15 tháng 11 n m 2010
Tp c
Vua tu thu Bch Thỏi Bi
Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam

Luyện đọc nhóm đôi
Luyện đọc Tìm hiểu bài

- con nuôi, nản chí
- vui lòng, lịch sử
- Bạch Thái Bưởi mở công ti vận tải
đường thủy/ vào lúc những con tàu
của người Hoa/ đã độc chiếm các
đường sông miền Bắc.

Kiểm tra đọc nhóm đôi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×