Tải bản đầy đủ

Thảo luận: Tác động của cam kết tham gia WTO đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Nông nghiệp

10/17/13 13:40 1

Thảo luận:

GVHD: TS. Phạm Văn Hùng

Nhóm SVTH: Nhóm 3

Lớp: QTKDA – K52
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA KE & QTKD
10/17/13 13:40 2
Danh S¸ch
Nhãm 3
1. Bùi Thị Hoài
2. Lê Thanh Hoan
3. Nguyễn Văn Hùng (Nhóm trưởng)
4. Phạm Đình Huyên
5. Cao Thị Thanh Huyền
6. Lê Thị Thanh Huyền
7. Phạm Tiến Hưng

8. Nguyễn Thị Thu Hương
9. Phan Văn Khanh
10. Cao Văn Khánh
10/17/13 13:40 3
Nội Dung
Vấn đề nghiên cứu
Tính cấp thiết của đề tài
Mục tiêu Nghiên cứu
Các nghiên cứu trước đây
Câu hỏi nghiên cứu
Giả thuyết & giả thuyết
Khung phân tích
Nội dung cần thực hiện
Phương pháp nghiên cứu
Kết quả dự kiến
Tài liệu tham khảo
Kế hoạch nghiên cứu
10/17/13 13:40 4
Vấn đề nghiên cứu
Tác động của cam kết tham gia WTO đến
tình hình xuất nhập khẩu phân bón của
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư
Nông nghiệp 3
10/17/13 13:40 5
Tính cấp thiết của đề tài

Gia nhập WTO mang lại cho Việt Nam không ít cơ hội và thách thức
nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với những hàng
hóa nhạy cảm như sản phẩm phân bón.

Thị trường xuất nhập khẩu phân bón trước và sau khi Việt Nam gia
nhập WTO có nhiều biến động và nhận những chỉ đạo khác nhau của
Nhà nước trong từng giai đoạn của hội nhập.

Phân bón là nguyên liệu đầu vào rất quan trọng chiếm tới 30-40% chi
phí cho hoạt động của ngành sản xuất Nông nghiệp ở Việt Nam

Vì vậy, việc nghiên cứu: “Tác động của cam kết gia nhập WTO
đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Công ty Cổ phần
xuất nhập khẩu vật tư Nông nghiệp 3” sẽ giúp các doanh nghiệp có


giải pháp nâng cao hiệu quả và có chiến lược phù hợp trong giai đoạn
hội nhập WTO.
10/17/13 13:40 6
MỤC TIÊU
CHUNG
CỤ THỂ
10/17/13 13:40 7
Mục tiêu chung
Tìm hiểu sự tác động của cam kết tham gia
WTO đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón
của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư
Nông nghiệp 3.
10/17/13 13:40 8
Mục tiêu cụ thể

Tìm hiểu thị trường xuất nhập khẩu phân bón của công ty

Thực trạng xuất nhập khẩu phân bón của công ty.

Sự tác động của cam kết WTO đến thị trường phân bón

Các yếu tố nào làm ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu phân
bón của công ty trước và sau khi ra nhập WTO

Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước.

Đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu
phân bón của công ty sau khi Việt Nam gia nhập WTO?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×