Tải bản đầy đủ

Quy chế thi đua khen thưởng

PHÒNG GD ĐT MỸ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LÊ THANH

Số: 06/2010/QC-TĐKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lê Thanh, ngày 25 tháng 9 năm 2010
QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2010 -2011
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm
2005;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 04 năm 2008 của Bộ
GD ĐT về hướng dẫn thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;
Ban Thi đua - Khen thưởng trường THCS Lê Thanh xây dựng quy chế thi đua
khen thưởng năm học 2010 - 2011.
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nguyên tắc thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua:
- Thi đua tự nguyện, tự giác, công khai;

- Thi đua đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
- Việc bình xét các danh hiệu thi đua căn cứ vào kết quả của phong trào thi đua;
cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu thi
đua, chỉ tiêu thi đua; trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận
các danh hiệu trong các phong trào thi đua thường xuyên.
2. Nguyên tắc khen thưởng:
- Việc khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp
thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân; coi trọng
chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng. Kết hợp chặt chẽ động viên
tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Phát động thi đua
a) Thi đua thường xuyên: Đối với tổ chuyên môn, tổ hành chính và nhà trường việc
bình xét thi đua được thực hiện theo suốt năm học. Những cá nhân, tập thể có đăng ký
1
thi đua mới được bình xét danh hiệu thi đua. Kết thúc năm học tiến hành tổng kết và
bình xét danh hiệu thi đua.
b) Thi đua theo đợt: Phát động theo chủ đề, chủ điểm, cả năm phát động 4 đợt thi
đua : Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2,
chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
19/5. Khi sơ kết, tổng kết thi đua theo đợt có đánh giá kết quả, tác dụng của phong trào,
công khai lựa chọn, bình xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu
xuất sắc.
1. Tiêu chuẩn và việc bình xét danh hiệu thi đua
a. Đối với CB,GV,NV
* Danh hiệu Lao động tiên tiến
Tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến:
Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh
thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích
cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh;
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao cụ thể là: thực
hiện đúng, đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của ngành, của cơ
sở giáo dục như: soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ
dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo quy định; giảng dạy đạt chất lượng tốt trong cả
năm học nhất là thông qua các kỳ hội giảng, thao giảng được đồng nghiệp đánh giá xếp
loại và suy tôn; đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên lý giáo
dục; tổ chức, quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt (nếu có), chăm lo
giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà
trường, gia đình và các lực lượng xã hội phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà
trường;
* Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:
Chiến sĩ thi đua cơ sở được lựa chọn trong số cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu Lao
động tiên tiến, cá nhân đó nhất thiết phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công
nghệ để tăng năng suất lao động, được Hội đồng khoa học cấp cơ sở xét công nhận;
b. Đối với học sinh (thực hiện theo Quyết định 40 của bộ GDĐT về đánh giá xếp loại
học sinh THCS)
III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng:
a) Khen thưởng thường xuyên: khen thưởng được tiến hành cho các tập thể và cá
nhân đã đạt thành tích xuất sắc sau khi kết thúc học kỳ và hoàn thành nhiệm vụ năm học.
2
b) Khen thưởng theo các chuyên đề: khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã đạt
thành tích xuất sắc khi sơ kết, tổng kết thực hiện các chuyên đề cải tiến nội dung,
phương pháp giảng dạy, hội thi.
c) Khen thưởng đột xuất: khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt được thành
tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc có tác dụng nêu gương trong trường hoặc trong huyện.
2. Tiêu chuẩn khen thưởng
a. Đối với CB,GV,NV
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 250 000đ
- Lao động tiên tiến : 150 000đ
- Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố: 300 000đ
- Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện: 200 000đ
- Giáo viên có học sinh giỏi bộ môn cấp Huyện: 80 000đ/học sinh
- Giáo viên có học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp Huyện: 150 000đ/học sinh
- Giáo viên có học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp Huyện: 120 000đ/học sinh
- Giáo viên có học sinh đạt giải ba bộ môn cấp Huyện: 100 000đ/học sinh
- Giáo viên có học sinh giỏi bộ môn cấp Thành phố: 150 000đ/học sinh
- Giáo viên có học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp Thành phố: 300 000đ/học sinh
- Giáo viên có học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp Thành phố: 250 000đ/học sinh
- Giáo viên có học sinh đạt giải ba bộ môn cấp Thành phố: 200 000đ/học sinh
(Tiêu chuẩn thưởng trên áp dụng cho cả bộ môn văn hóa và năng khiếu)
b. Đối với học sinh
- Học sinh giỏi toàn diện: Giấy khen và phần thưởng trị giá 25 000đ.
- Học sinh giỏi Tiên tiến xuất sắc (xếp loại học lực từ 7,5 đến 7,9): Giấy khen và phần
thưởng trị giá 15 000đ.
- Học sinh giỏi Tiên tiến (6,5 đến 7,4): Giấy khen và phần thưởng trị giá 10 000đ.
- Học sinh giỏi bộ môn cấp Huyện: 40 000đ
- Học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp Huyện: 100 000đ
- Học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp Huyện: 80 000đ
- Học sinh đạt giải ba bộ môn cấp Huyện: 60 000đ
- Học sinh giỏi bộ môn cấp Thành phố: 100 000đ
- Học sinh đạt giải nhất bộ môn cấp Thành phố: 200 000đ
- Học sinh đạt giải nhì bộ môn cấp Thành phố: 150 000đ
- Học sinh đạt giải ba bộ môn cấp Thành phố: 120 000đ
3
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Quy chế này có hiệu lực trong năm học 2010 - 2011. Các quy định trước đây trái
với quy định tại Quy chế này đều bị bãi bỏ.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các
cá nhân, tổ chức trong nhà trường phản ánh kịp thời về Ban thi đua, Thủ trưởng đơn vị
để nghiên cứu, giải quyết.
HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TĐKT

Hoàng Tiến Ngân
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×