Tải bản đầy đủ

Sự phân hạch nhà máy điện nguyên tử
Phim
1
Phim
2
Ngày nay vấn đề hạt nhân nguyên tử và năng
lượng hạt nhân nguyên tử là vấn đề nóng bỏng
trên toàn thế giới. Các nước tiên tiến đang chạy
đua và tìm cách đưa năng lượng hạt nhân phục
vụ lợi ích với những mục tiêu khác nhau.
Chiến tranh
Nhu cầu cuộc cuộc sống.
Vậy có những cơ chế,
nguyên tắc nào mà con
người có thể chế tạo ra
vũ khí hạt nhân, nhà
máy điện nguyên tử
TRƯỚC KHI VÀO BÀI MỚI
TRƯỚC KHI VÀO BÀI MỚI

CHÚNG TA HÃY XEM
CHÚNG TA HÃY XEM
ĐOẠN PHIM
ĐOẠN PHIM

Phim
1
Phim
2
CHOÏN XEM ÑOAÏN PHIM 2
CHOÏN XEM ÑOAÏN PHIM 2

Phim
1
Phim
2
Qua 2 đoạn phim ta vừa xem, đây có phải là
Qua 2 đoạn phim ta vừa xem, đây có phải là
hiện tượng?
hiện tượng?

Hỏa hoạn

Động đất

Sóng thần

Bảo táp

Cơn lốc xoáy, Vòi rồng.
Tất cả đều không phải.
Tất cả đều không phải.
Đây chính là vụ nổ
Đây chính là vụ nổ
bom nguyên tử với sức công
bom nguyên tử với sức công
phá và càn quét dữ dội
phá và càn quét dữ dội
Vậy bom nguyên tử được chế tạo bằng nhiên
Vậy bom nguyên tử được chế tạo bằng nhiên
liệu nào?
liệu nào?
Những nhiên liệu đó có thể dùng để tạo ra
Những nhiên liệu đó có thể dùng để tạo ra
nguồn Năng nào phục vụ ích lợi cho con người
nguồn Năng nào phục vụ ích lợi cho con người
hay chỉ dùng chế tạo bom nguyên tử ?
hay chỉ dùng chế tạo bom nguyên tử ?

BÀI 60
NỘI DUNG
NỘI DUNG
I. Sự phân hạch
I. Sự phân hạch
II.Phản ứng hạt
nhân dây chuyền
III. Nhà máy
điện nguyên tử
1. Cấu tạo.
2. Hoạt động.
Hình ảnh
minh họa.
Hình ảnh
minh họa.
IV.Bài tập
Là hiện tượng một hạt nhân rất nặng hấp thụ một
nơtron và vở thành hai hạt nhân có số khối trung bình.
I. Sự phân hạch
I. Sự phân hạch
Sự phân hạch là gì ?
Nó được tìm ra khi nào?
Nó được ứng dụng để làm ?
Sự phân hạch là một trong hai loại phản
ứng tỏa năng lượng được phát hiện ngay
trước đại chiến thứ hai.
Trong chiến tranh dùng để tạo bom
nguyên tử .
Trong thời bình dùng sản suất điện trong
nhà máy điện nguyên tử.


Sự phân hạch có 2 đặc điểm sau :
Sự phân hạch có 2 đặc điểm sau :

Tỏa ra năng lượng rất lớn

Sinh ra một số nơtron(2 hoặc 3 nơtron )
MeVnk'XXUnU
'A
'z
A
Z
200
1
0
236
92
1
0
235
92
+++→→+

Phản ứng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×