Tải bản đầy đủ

De kiem tra Dai 8 chuong I ma tran 2 de - dap an

Tit 21: KIM TRA CHNG I I S 8
I/ Mc tiờu:
Kim tra kin thc, k nng HS nm bt c chng I v cỏc vn :
- Nhõn n thc vi a thc, nhõn a thc vi a thc
- By hng ng thc ỏng nh
- Phõn tớch a thc thnh nhõn t
- Chia n thc cho n thc, chia a thc cho n thc
- Chia a thc mt bin ó sp xp
II/ Ma trận kim tra
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
TN TL TN TL TN TL
Nhân đơn thức với đa thức
Nhân đa thức với đơn thức
2
1
2
1
Những hằng đẳng thức đáng nhớ 1
1
1
0,5

1

1
3
2,5
Phân tích đa thức thành nhân tử 1

3
1
2
2

5
Chia đơn thức cho đơn thức
Chia đa thức cho đơn thức.
Chia đa thức một biến đã sắp xếp
1

0,5
1
1
2

1,5
Tổng 1
1
4
2
1
3
3
4
9
10
Trờng THCS Quảng Liên Kiểm tra một tiết - Đại số 8
Họ và tên: ................................................................... Lớp: 8A
Điểm: Lời nhận xét cuả Thầy giáo:
Đề Ra: Mã Đề 01
I. Phần trắc nghiệm (3 im):
Hãy khoanh tròn vào đáp án đứng trớc câu đúng nhất ( từ câu 1 đến câu 3)


Câu 1: Biểu thức rút gọn của 2(5x + 1) - 5( 3x - 2) là biểu thức :
A. 5x - 12 B. 5x + 12 C. -5x - 8 D. -5x+12
Câu 2: Kết quả của phép tính ( x + 3) . ( x - 4) là :
A. x
2
- x - 12 B. x
2
+ x +12 C. x
2
- 7x -12 D. x
2
+x-12
Câu3: Đa thức
2 3 3 2 4 4
5 16 7x y x y x y+ +
chia hết cho đơn thức nào?
A. 4x
2
y
2
B. - 5x
3
y
3
C. 8x
3
y
2
D. Cả A, B và C
Câu 4: Điền nội dung thích hợp vào chổ trống ể có đẳng thức đúng:

2 3
(................... 1).(4 2 1) 8 1x x x + + =
;
Câu5: Điền dấu thích hợp vào ô trống :"x"
Câu Nội dung Đúng Sai
1 (x-3)
2
=(3-x)
2
2 (a-b)
3
= a
3
+ 3ab
2
- 3a
2
b - b
3
3 ( a+b) (a
2
-ab - b
2
) = a
3
+b
3
4 ( x - 3 )
2
= x
2
- 3x + 9
II. Phần tự luận (7 điểm):
Câu 1: (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử:
a, 5x
2
- 10 x + 5
b, x
2
- 2xy + y
2
- 16
Câu 2:( 1,5 điểm ) : Tìm x, biết: x
2
- 10x + 9 = 0
Câu 3: (2 điểm): Sắp xếp rồi thực hiện phép chia: (
+ +
4 2 3
2 3 5 2x x x x
) : (
+
2
1x x
)
Bài 4: ( 1,5 điểm ) : Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =
2
5
4
2
x x +
.
Bài làm :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Trờng THCS Quảng Liên Kiểm tra một tiết - Đại số 8
Họ và tên: ................................................................... Lớp: 8A
Điểm: Lời nhận xét cuả Thầy giáo:
Đề Ra: Mã Đề 02
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) :
Hãy khoanh tròn vào đáp án đứng trớc câu đúng nhất (từ câu 1 đến câu 3)
Câu 1: Biểu thức rút gọn của 3(5x + 1) - 5(2x - 2) là biểu thức :
A. 5x - 13 B. 5x + 13 C. -5x - 8 D. -5x+13
Câu 2: Kết quả của phép tính (x + 4).(x - 3) là :
A. x
2
- 7x -12 B. x
2
+x-12 C. x
2
- x - 12 D. x
2
+ x +12
Câu3: Đa thức
2 3 3 3 4 4
3 17 7x y x y x y +
chia hết cho đơn thức nào?
A. 8x
3
y
2
B. 4x
2
y
2
C. - 5x
3
y
3
D. Cả A, B và C
Câu 4: Điền nội dung thích hợp vào chổ trống ể có đẳng thức đúng:

2 3
(................... 1).(9 3 1) 27 1x x x + + =
;
Câu5: Điền dấu thích hợp vào ô trống :"x"
Câu Nội dung Đúng Sai
1 (a - b)
3
= a
3
+ 3ab
2
+ 3a
2
b - b
3

2 (y-5)
2
=(5-y)
2

3 (x - 3 )
2
= x
2
- 3x + 9
4 (a + b) (a
2
+ ab - b
2
) = a
3
+b
3

II. Phần tự luận (7 điểm):
Câu 1: (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử:
a, 4x
2
- 8 x + 4
b, x
2
- 2xy + y
2
- 9
Câu 2:( 1,5 điểm): Tìm x, biết: x
2
- 11x + 10 = 0
Câu 3: (2 điểm): Sắp xếp rồi thực hiện phép chia: (
+ +
4 2 3
2 3 2 5x x x x
) : (
+
2
1x x
)
Bài 4: (1,5 điểm ) : Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B =
2
3
6
2
x x +
.
Bài làm :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Đáp án - Đề kiểm tra 45 phút - Chơng I - Đại số 8
Đề 01:
I.Trắc nghiệm: Câu 1 đến câu 4 mỗi câu đúng 0,5 điểm:
Câu 1 2 3 4
Đáp án D A A 2x
Câu 5:( Đúng mỗi câu 0,25 điểm)
1 - Đúng; 2- Đúng; 3 - Sai; 4 - Sai
II. Tự luận:
Câu 1(2 điểm)
a, = 5(x
2
- 2x + 1) (0,5 điểm)
= 5(x - 1)
2
. (0,5 điểm)
b, = (x - y)
2
- 4
2
(0,5 điểm)
= (x - y - 4).(x - y + 4). (0,5 điểm)
Câu 2:(1,5 điểm)
Tìm x: => x
2
- x - 9x + 9 = 0
=> x(x - 1) -9(x - 1) = 0 (0,5 điểm)
=> (x - 1).(x - 9) = 0 (0,5 điểm)
x - 1 = 0 x = 1
=> x - 9 = 0 => x = 9 (0,5 điểm)
Câu 3: (2 điểm): (Sắp xếp - đặt chia đúng 0,5 điểm)
4 3 2 2
4 3 2 2
3 2
3 2
2
2
2 3 5 2 1
2 2 2 2 3 2
0 3 5 5 2
3 3 3
0 2 2 2
2 2 2
0
x x x x x x
x x x x x
x x x
x x x
x x
x x
+ − + − − +
− + + −
+ − + −
− +
− + −
− + −
( Chia mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)
Câu 4 (1,5 điểm)
A = x
2
- 2x.2 + 4 +
5
2
- 4 (0,5đ)
= (x - 2)
2
+
3
2
3
2

(0,5 đ)
Vậy giá trị nhỏ nhất là
3
2

khi x = 2 (0,5 đ)
Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
§¸p ¸n - §Ò kiÓm tra 45 phót - Ch¬ng I - §¹i sè 8
§Ò 02:
I.Tr¾c nghiÖm: C©u 1 ®Õn c©u 4 mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm:
Câu 1 2 3 4
Đáp án B B B 3x
Câu 5:( Đúng mỗi câu 0,25 điểm)
1 - Sai; 2- Đúng; 3 - Sai; 4 - Sai
II. Tự luận:
Câu 1(2 điểm)
a, = 4(x
2
- 2x + 1) (0,5 điểm)
= 4(x - 1)
2
. (0,5 điểm)
b, = (x - y)
2
- 3
2
(0,5 điểm)
= (x - y - 3).(x - y + 3). (0,5 điểm)
Câu 2:(1,5 điểm)
Tìm x: => x
2
- x - 10x + 10 = 0
=> x(x - 1) -10(x - 1) = 0 (0,5 điểm)
=> (x - 1).(x - 10) = 0 (0,5 điểm)
x - 1 = 0 x = 1
=> x - 10 = 0 => x = 10 (0,5 điểm)
Câu 3: (2 điểm): (Sắp xếp - đặt chia đúng 0,5 điểm)
4 3 2 2
4 3 2 2
3 2
3 2
2
2
2 3 5 2 1
2 2 2 2 3 2
0 3 5 5 2
3 3 3
0 2 2 2
2 2 2
0
x x x x x x
x x x x x
x x x
x x x
x x
x x
+ − + − − +
− + + −
+ − + −
− +
− + −
− + −
( Chia mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)
Câu 4 (1,5 điểm)
A = x
2
- 2x.3 + 9 +
3
2
- 9 (0,5đ)
= (x - 3)
2
+
15
2
15
2

(0,5 đ)
Vậy giá trị nhỏ nhất là
15
2

khi x = 3 (0,5 đ)
Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×