Tải bản đầy đủ

Vi sinh ứng dụng

I. GIỚI THIỆU:
 !"#
#$%&'('$#)*+"$""
,-.$/#"0%&'('0"$&#12
",3456#$7)"'('!8!"#1
#$9%&1:5!#:6#$7)"'('!"#0
;1<=#>#$93
?@#*1"61>#!A",&;%&1
34@#*1"61+0*&"B+80!A"
89,&;13'+CD&;%&18E6&
$F*,7&2GHIJGI0#$HI:K)
+*1"616#$7.!A""L1<=M"E&0
26&C3'+.*N,%HIJ,H
9@#<&!1<=#18+2J1!A",&
*1"617!8I!88@#1
&&!"03'+*1"61O#76&$FIG
!)MB:$=I$"+#12J"2
P%&",3
'+'('1<=#1-6&$F#2
%&HIJG&C3?1M"&
26&$F$"JCN%&,3?BI&*&:

H&-Q*J3?11<=M"@#
<MC":C"+3'+'('1<=$"M@*"
=BC$"M#$R6&$F$"@&3(#$%&
&0@#6&$FD*J@*1%&O
&"0%&'('#! =J@+$:
OP#$!JD!!#&$JG3'=#+&I
G8+&"C1:!A",&;#
2IGS&%P:&"S&"+3
II. CÁC CHỦNG VI SINH VẬT:
1. Nấm men:
?=M:"=@*"!TG6&$F$""0M#
=&$*"$&M$8$,@=!#&3?7=MQ*J$":
  5  $"  =    $  #  "    .3  ?  =  M    8  =    %
(&&$"M:O<MU=M*&V"S.cerevisiae.
?=M>;S,%1<=*#7$:+8=
;=M$68G&"1!"&F0+*D
.F,W#"W&M$"J!LXY3?&:=M;$688
+$"2J#6#$7M:$"F:<MBZ&[
&"$&:KHI$"6#$71<=#"0!#:"$"MM$":
C&O8+3
?=M2%#$$8$,PB,:B@:!"#=
G3(1IED0J*"=M!8&=M$G*
0"0*#3\RME*#7:1<=&>
"=78$,$"=M#$"0*)3]$"6#$71
<=$:*&:BFB8+:78$,MT1
.=M*9"0*)"5EC&O3
2. Vi khuẩn:
'!.@*"L7=G!T3'!B0<6&
$"TO&3'!"$NBIS]$#=%B0"
J&3?">&Q!8K!1CB0$"8$,! +
D*&2%&]$#=3]"!#!8&Q3?&:"
!!1C#$D+&"@+8%&G:X^^
"
_`aXa
"
bc3?
!IHG#0@&$"K=34I!#!8J<OG!T
"<I$"8$,!8"<dT$"$O&:&D$"*E%&
#2:*>23?"!#e!1CI0*<03'!"
,$"+TG8$,I! +EG!1CB0


#$0%&OD@<M!8B0I3[=HI
7fB0%&!3?8+&=T2T
-0%&!3]$G!@#&$EW&M$&$&"I
CXg^^:#1&&G'\THH*+&"Q
*+03?!S:L$"8+&>1$=
@hS#1J*JS&3
3. Nấm mốc:
(#$0%&I:fuzzy$@=@"IT"=I3
?=I=Mi;&J&,<5EI,E
L#$%&#"0=M:<&:)KMiELI$ 3
4IM:Asp.niger$"I"IL6&#G!T:#*";
I*#"*5G%&#=@123?$1$! *5:7
+=+0"S&<M0G%&@)3j+
0"$&#@!#0$hF$h1:H<6&.=@:J
MkM:OGB,H1,*3?#@!#%&+F+O
*";:+&fG7#O*";:#O*";0"$&5$
"Z"I3lJ!T:O*";P$&:#*";M"H#! @#
13
4. Tảo
]1":&0#.0.@13mI.:2J1";
C##5$,BC"O:6#$7F6#$76&
3]:1"!8$h:##@6&!#7%&.3]1"
.6&6&$F$]$#l=3_O.C##5$,
0"$&"<@`1%&6#$76&c@2J#.3]1"0"
@D%&2J0GCGG:0G#"XG
.3]1"$=&0!TG#$D&08$,3'1":F
"&!"@;"57H$"#B0@3W"&!")JX^^^
#.$%$X23]G=%&1"1"*:"1"*
X^^`n^^ocSG0@J*5G345E2J#"1"#$
$"8$,GF&G*:OK#$$=:HD#".:
B,1*GT&$"#1#<I:&0#83
]1"9X!"1+$7=#$%&OD#IG
:D#*,J:"5HGG*CJ3]1"KJ.I6&+@
#G#.!#3'T:1"IG=7#9&pH""5#
$%&#HS7#1#:##:HH3]1"F
zooxanthellae I*$"#J*"%&+$5&83]$"F$,:1"=
"<#=P".IGO:0O
.*1"+#=P@13( <J"A#"
I$"!+#!+O!8973
]$"!2J1"0"BC"O86&6#$76&:"0
1"!8!1C6&3_#"1"ECS#B*"*N+O
#=P@1"6&J*"3lO=P:1"J
G!1C.7CT"#O34"1"*JJ
 "o&M&M:!A"XI=CF I:OC3_#"
"o&M&M!#;#!J=#5*+*eC%&O3?
"1""!q:I$""5$.!#SO=C3'
"1")!q$"1")!#:"o&M&M!qI$"$%&#
.*"#<#"HI3
III. VI SINH ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM
1. Bột ngọt:
4"""&&MKF&&&$4(m:"0I&$%&&<&
!8&Jd&<&3?<M=&EQ
*JCE934(m1<=*D6#$7MB&$*"$&3?
"!;Brevibacterium, Arthrobacter, MicrobacteriumCorynebacterium.
W@#1<=GC=X^^r3]SXY^Y"J&CXYs^:4(m
1<=*D%HM%&O&7:$"&!"1atu&3&3v3
&$"&&K&&"":7.6#$70-$=h3
wL,←+,
x
48$,M←*QP
x
]&$Ey!"1n^dt^
^
_yJMy*Q'\yFy9
&3&y"?&zjy9I&&?&y85y!Jy=!8y
&&M?&
2. Protein đơn bào (SCP)
'{
|

{

|
}$&"8
|
($"&
|
H
|

~
C:"
~

|
&
~
$
|
8


|
&(_W:

~
"
~
H
{
*@
|
€

&



@*&

"&

$3?

&
~
$
|
&"
~
&

&
{
"$&8
~
@
{
@
~
:@
{
$"M@
~
3?

$@
{
&
{
"$&

&H
~
&
|


€
~
H
~


|
&&3&3&
~
"&
{
H
~
8
~
&

&
|
"&

‚ƒ8



C"
{
&
|
<H
~
@
{
@
~

(_W3]&
|
"(MMM&

($&:€
~

{
@
{
8H
~
$"&"@
~
H
~

~

|

{

&

8

@

3(&
|
H
|

|
&(_W

&
|
"€
|
H
{
@
{
@€



&

"
~

|
H
{

{

C@
{
C
{
$@

:&

&
|
X@
{
@
~
8


{
8
~



|
&
|
<H
~
(_W3
j
{
&X&

"&
{
&
|
"@
{
"&
{
&

8


{
H
|

'
{

~


!&
~

{

|
&&
|
H
|
(_W&

@
{
*C
~
H





CXYs^*@
|



8H

!€
~
!!"&
~
&
|
"
~
&
~
&

&&"&

!"
~
@
{
*
~

~
&

H
~

|

~

"&
{
8
{
8
{


!
~
&
~
$
|
(_W3]8
|

~
@
~
„M$&_M&…"$!@
|
v&

&
|
<H
~

$&W$MM3(&
|
H
|
(_W
|
&4M":X"&

!$@
|
$"
~
@
{
_X3†&
|

{
:
6&
~
$€

@
{
8&
|


H
~
"&
|
H
|
(_W

&

"
{
$@
|

|
&$"
~

@
{
_X3j&

4M"&
~
$
|
$M€


{
$@
{
M&"@
{


M&M&


@
{

~
*&

":MH:H
~
&

*&
~
@
|
&
{
$"

"
|
"C
{
&



&
{
"
|
3'€

&
~
H

C
&
{
:

8

H

$"&$*"€

!8@
{
6&H
~


H
~
H

"&
|

H
|
(_W3?

&
|
H
|
@&
|
!8
|
&

"

!
~
&
{
$&@
~
&
|
H
|


H
{

&

&


{
H
|


&
~
3]@&8

M&"€
~
@:"
~

|
@
{

|
"
~
&

M"M:"
~

|
!@H
{
!&
|
C"&
|
H
|
"
~
H

6&$"
{

|
&(_W3
?

H
~
M"
~


!&
|
C8
~
"
{
&
~
$
|
8

@&
{

|
&(_W3?H
~

M8
~
(_W"
~

~
&@
{
&&"3?H
~
M"
~


"&
{
!&
~
&:*&"8



8
~

8
{
"&

(&&$"M:_&&&

]"$""
~

|
$@
|
$"$&
~
&
|
:H
~
&
~

~
&


8

"
~
€
~
"
{
H
|
3(
{
$@
|

|
&H
~
M$"$&
~
&
|

{

{
a
~
C‡
{


|

|
&

H
~


&&

"
{
&$&&
|
H
|


$"MH


~
&

@

3ˆ
|
‰3(3(3w
"
~
X

&
|
<H
~
@&
{
@
~

|
&_&&&

H
~
M$"M

&*

$"kM3\"&
|

X3X$
{
H
~
H
~
M$"M8•C@
{
&
|
<H
~
&"
~
@
|
$8
{
M

8
{

("'M
|
C

&
|
*@
~

{

{
8
{

|
&("M&

"
{
H
{
!H
|
@
{
3
(_W€

@
{
&
|
<H
~

|

~
@
|

~
C&
~
:"
~


H
~





{

|

{
(_W&


{

H
|
C!@
|
@

€

H
{
$@
{
&3M&"

sdXXu3\
~
6&
|
&

"
~

|
&

C8


8
{

~
&:&3$H$&*
{
"
|
H
{
"C
{
*
{
"
~

|
H&
|

~

{
&

&
|
@
|

~

@

"
~
&&

*
{
&
|
&

8
|
&3?

"&

&

X&

8
{
H
{
!&
~
:


~
&

"
C

&"
~

|
&
~
$
|
(_W@

&$"
{

{
H
{

~
&
{
"$&"
~
@
~




{
H
|
H


~
3?


~
H•&8
~
C
~
€

$&

€
~
@
{
&

&
{
"


!
{
"

&
|
<H
~
&
|
H
|
(_W&

"
~

|
&$
{

~

~
"@

3
3. Bánh mì:
4C
{


"@

&

*
~
&

*&
~
€

&
~
H&

&

C:H•!8*
~
8

8
~


H3]$"8
~
@

!

8

&
~
:

*8
{
&
{

{
"
~

|
&

X
~
&


|
&
{
&
{
&

@
~
"
~
$

"

&
~
"
~



|
&$&
{

|
&"
{
3\"&
|
X^3^^^C$@
~


*8
{
&
{

{
&


{

&

*C
~
H

$8

$"
{
@
{
:<6&M!"&

MM$:8
|
*
~
$8


~
&€

3†&8

s^^[_8
{
]
{
(



@


{
&

&
|

~
8
~
H
~
C$
~
*&
~
&
{
&
{
*C


&
~
H
{
&
~
&
{

|
&

*&
~
3?&

!&
|
"8
|
"
{
&


~
$C



H
~
M*&
~
€

&

&
~
$
|
@
|
v_H
{
!"&
|
ƒ^^^C$@
~
3?

@

v_H
{
$C

$@
~

~
&
|
<&
~
&&
{

&

*8
{

?


~
*8
{

|
&8
{
@
{

~

{
H&"&



!
|
H
{
&

*&
~
€

:$""
~

{

|

{
*&


~
&H
~
M$"6&
~
$€


|
&

X&
~
H&

M*&
~
:

*&
~
M€


{
8
{
&

"H
~
M"&&
{
&

!8
~
*8
{
&

"H

H

&


~

~
!
|

~
n[_:H
~
M@
{

&
|
<H
~
@&
{
"
~
&@
|
v_H
{

\"&
|


&‚^^dXn^[_:

@

H8
{

{
&j&
{
C&
~
&

*&
~
3j"
{
&

"
{
*8
{

|
"&
{
*"
|
H
~
*H
|
:*&
~
@
{
"!8&

"
~
H
{
":M

&


{
$&
~
H:&
~
$&"

*C


&
~

|
@
~
*&
~
3]
~
!
|

~
avŠ@

&4&

:

&
~
*&
~
@
{
&
{
"$&@
~


"&
{
!&
~

&&



@

&4&

&

@
~

{
*&
~

|
&"
{
$!C
~
!H
~
&

"
{
&


~
@
{
3]$"
8
~

|
&H

@
~
]$?!"&
|
]\td]\X^:

!
{
€
~
$
{
&

&

"

@&
{



&&
~
@
~

~
3?


{


&
~
&€

$@
|
&

"

&"
~
@


~
!8&
{
&
~
$
{
@
H
|
!M
~
@

H
~
@
~
8
{


"
~
!€
~
H
{
&
{
:H
|
@
~
@
|
[C
~
‹3[&
~
@
|
4

[C
~

@
{
&

M"
~
&:&
{
M:
~
&
{
:
~
&&
{
&

M"!
{
$

8
~
3?&

&


"&
{
*&
~
€

&

H•"

$

&
{
@
|
X&




|
&[C
~
‹3

@

H4

&

*&
~

&
{
&



*8
{
*C
~
:C
{

~
$""

@
~
3
~
&€


|
&

*&
~
"
~
&
~
$
{
!

@

4

@
{
&
|




]H
~
@"&
~
&

"
~
!€
~
H
{
€
~
@
{
"8$&
{

~
&€

&

&

H
{

8
|

~
&

&
~

~
*
~


&
{
3?

*C

"
~
!&
|
CH8
~
&
{
:*8
{
&

&
|

*@
~
€
~
3[&
~
€

@
{
&

@
~
M
{
"C
{
M
|
&H

&

"*8
{
&:"
~
Xgsg€

M@H
|
@
{
"
~
"
~
&

*&
~
$&"
~
&
~
$
{
@
|

{
$@

3
'&

"]\a^:

8
{
&

8
{
&
~
$
|
&

&
{
"$&6$€


~
*8
{
&

"&
~


{
$M
|
@3[8
{
$C
~
&

X"&
{

{
H
|
&

"H

@
~
@
{


@
{
&
~
*C

*8
{


~
&€

@
~
&
~
$M
|
@:

&
|
H
|
&
|
<H
~


*8
{
3]

$@
~
]!a^:*8
{
$C
~
!8"
~



@

!&

&&

!"&
~
H
~
*
{
H
~
$"8
~
6&
~
$€


~
&



!
{

~

&&

$@
|
$H

$"
{
@3[&
~
€

$C
~
*
{
&
~
*C

*&
~
€


~
&&
{
@
~

8
{

|
&6H


~
3[
{




<&
|
$&&

!
~
6&
|



{

~
&M&

*
{
M&$&
H"
~
8
{
C!!8H


|
&
~
@

H
~
&&&

&

C&
|
"
{
&3
_€
~

|


@
~
*&"8

@
~
4

&

*C
~
H

*C
~
*8
{
"
~


H


{
"



&
&

!"&
~
H
~
3?

@$€

&

!&
~
&

8:

&*
{




"C
{
M&$&*H
@

$H
~

~
C
{
@
|
&
~
@
~
8
{

'&

"]\aX:

@



@
|
_&&&&

4

*C
~
H

6&H
~


&
~
$
{
!&
~
&&



"&
{
*&
~
"
~
@
{
"
~
!"
|
M@3l
|
&
~

~
&
{


H

&

:


{
*C
~
H


"$&

"&
{
@!8€
|
*&
~
€

$C
~
&

*&
~
€


~
&&
{

[&
~
€

@
{
&





"&
{
&
{
!&
~
&&

!8
|
"
~
&H
~
*M
~
":
~
@
{
&
|
<H
~

!H

"&$&M@
{
&
{
"&

$"M&M3[&
~
€

@
{
&



*8
{
€



@


@
{
8
{
&



&

&

&

&
{
"

@
~
•€
~
:

"&
{
*&
~
€

!&
~
*C
~
H


@
|
$&
{
$@

@
|
€
~
&*!&
{

{
&[C
~
4

3
[&
~
€

@
{
&

@
~
*8
{
€

:@
~
:M8
~
@
~
8
{
@

&"3_
~
&€
~
H
~
*M
~
"&
~
X8
~
H
~

@

6&$"
{
$"M:&$*"$&M:o*M$:C
~
:_&@
~
&

&&:&M:
$*"o&
~
&

H•<H
~

~
H
~


H

&

&
~

|
&
~
&€

3_&
~
&

&

H

C
{
*
{
$"
!H
|
H
|
C!:

H


~

{

|
&
{
H
{
‚"
{
$C

"
~
X€


~
!&
~

|
&
{
"$&
&
|
H
|
"
~
@
{
"
~
!"
|
M3
]@

H

&

&
~
@
{

|
"
~
&$"6&
~
$€

&

*8
{
€

&
|
*@
~
&
~
$
{
$

8
~

|
&
*8
{
3l
|
*

&

"
{
&"H
~
@

:*&
~
€

@&
{
@
{
&
|
<H
~
&

"!"&
~

H
~
&

*8
|
&3_€
~

|


68
~
&*C
~
*8
{


8&
|
<H
~

{
H
|

6&
~

~
!"
|
M&
|
"
~


H
|
*8
|
@

$*
{
3ˆ
|
4

:
{
H
|
&

8
~
v$&":H

*&
~
€

H

@
{
*8
|


H
~
C
{
*
{

~
&X@
{
&M:
$*"o&:&:&$":*8
{
€

@
|
4

€

8@
{

|
8
~
@
~

{
@
{
_&&

W3
'
{
&

*&
~
€

H
~
MH

t*@
~
@*&
|
‡$8
{
:&

":
{
8
|

|
&*8
{
:&
{
"€

&

@
~

*&
~
3[8
{
€

‚"
{
$8
{
@
~
M:&

H

"
|
@

&



&&

@
~
&



&


{

8
~
:@

&

C
~
C
~
*8
{
3\*8
{
$@
|
6&
~
&

"6&
~
$€

!H
~
€

"
~
@
{
&

"*@
|

{
M
~

M
~
C
{
&
{


H

:*"
{
&
{
&

&
|
""
~

|
&
~
$
|
&

€

&

H
~
&

"
~
&

&

"*8
{
8
|

3
?&

"*8
{
"M
~
!"
~
8
|
H
~
aH

!€
~
@
~


@3(&"
~
"
~
@
{

{
8•&

&

"
XH

C
~


&
|
&
{
"
~
!€
~
*$"!8
~
*8
{
&

C
{
&
{
@6&
|
"M
~
<
~
@
~



H
~
@

!8&&

&"
~
"*st8
|
H



&3?

"&
{
*8
{
!&
~

|
&M*&€

"
~

|
"8
|


H

:"
~
H

&
{
"M
{
H
~
$
~
&


|
€
~
*&
~
M3]$@
~
!6&
~
$€

*8
{
8
|
!
~


~
€

*8
{
@
{
&
{
"€

$"

!8$

8
~
€

&

:$"

3(&!6&
~
$€

8
|

!
~

~
:*&
~
€

@
{
M@
~
3
?

@&
~
H
~
"
~
H

&
{
"

C
{
€
~
8
~
"*&
~
M:C
{
*8
{
@
|

{
8
{
!"&
|
s^
^
_`Xƒ^
^
bcM


~

~


H
~
M:@
|

{
8
{
&"@M

&

&8
|
H
~
$
~
"
~
&"
{


|
&!8
~
*8
{
3jH


~
*&
~
€



*8
{
@
{
H
~
*C

"

@
~
"
~
X&

"&
{
*&
~
€

*&
~

*&"]$†8
~
€

@
{
H
~
&



"&
{
!&
~
*&
~
$&
~
?&MvM$&@
{
*C


H

3
?

&
|
&
|
*&
|
"n
~
C$"6&
~
$€

&

‡
d 4M!
~
@
{
@
~
*8
{
&
{
"&

8

*8
{

d ]&
{
"@
{
&

&

C
~

d l

!
{
8

*8
{

|
&

*&
~
•&


[8
{
@
|
@
{
"&

&

H

"
{
&
{
"$&

8•"
|
:$8•3?"&

*8
{
M$&€

M*&
~
"


&
{
@
~
@
~
&

C
{
:
~
3
4C
{


"
~


&

&
~
HM@
{

|

{
:H•"
~

|
H
~
&




8
~
H
~
M&

*&
~




(&3M$M&M:"&

$&"
~


!&
~
}3":!M
&&&

H
~
M&
{

(
{
$&"8
|
H
~

|
&H
~
M"

"
|
8

M@

"
~
&&"M:"M3'€

6&
~
$€


8H
~

|
&M
~
!€
~
$"*8
{
*&
~
:&
{
"$&&
|
H
|
H


|
&M&"M&

_z
a
&

j
a
z&"
~
&

$@
{
3?



!
{
&&!&
~

|
H
~
&
{
"H
~
M
~



{
&

":!
~
@
{

@
~
!8!€
~
@
|
$"!8
~
*8
{
&



MkM&

&

H
~
$
~
$"M*8
{
*
{
@

&

&

"!8
~

*8
{
"
~
€
~
&

8

3[&
{
&
|
H
|
&_z
a
:6&
~
$€

M*&
~
€

&

&

*&@&


@!&
~
&

$@
{
&
{
"@
{
&



@3_"
~


C
{
*
{
&
~
$
|
$""

@
~
*&
~
€

&

•$&X&
~
H
{
$&

&"
~
M*&
~
&

!"
~

|
@
{

|
&X@
{
C
{
$
{
8
{
&

"8•@
{
8H
~
&

8
{
@
~
@
{

|

{
@&
|
&
~
&&
{
M3
?8  H
~
 ! &3&   Lactobacillus plantarum: Lac. brevis: Lac. bulgaricus: Leuconostoc
mesenteroides:&Streptococcus thermophilus3
g*GX
|
&
|
<H
~
M*&
~
€

@
|
688
{
$"&
~
@
~
$
~
@
~
‡Xc&
{
:
M:@
~
&

H

!&
~
@
{
8
~
@
{

|
€

&

*8
{
M3[8
{
€

@
{
&

"*@
|
6&
~
$€

M
~

M
~

{
:&
|
"&

*"
{
&
{

|
&
{
"&

M$"*8
{
&

&
{
"8•!€
~
&"
~
!8
~
*8
{
@
{

|

$"&

@

"H
~
M@
|
"
|

~
!€
~
&

!8
~
M8
|
3ac&"
~
!8
~
*8
{
@
{
X&
~
C
~


{
8
{
M

H$&


~
"
~
!€
~
@
~
8
~
&&


|
&
{


H
~
C
{
$"&
|
"*&
~

M3nc

!8
~
*8
{
"
|
"6&H
{
@
|

{
8
{
&

8
{
H
|
8$@

@
{
!
|
"&
~
:@
&


~
8
|
H

a3ƒc

!8
~
"
|
&

6&!8!€
~
"
~


8
~
@&


~

@
{
@
~
3tc$G!

!8
~
"
|
@
{
C
~
"
|
&

@
{
"
~
"
~

~
&
|
6&*8


&

&
{
@&

!8!€
~
6&&

<6&
~
"
~

{
"
{
H
~
@
{
8
{
*$"

~
3sc!8
~
*8
{
@
{
&
~
$&!"
|
&
|
"*&
~
M&

@
{
&X*C&
|
&

6&&
~
$
|
&3‚c&

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×