Tải bản đầy đủ

Bai 1: Bài mở đầu


Tiết 1- Bài 1
Bài mở đầu

Tiết 1- Bài 1 BÀI MỞ ĐẦU
1. Vị trí của con người trong tự nhiên
- Trong ch­¬ng tr×nh sinh häc 7
c¸c em ®· häc c¸c ngµnh ®éng
vËt nµo?
1- Động vật nguyên sinh
2- Ruột khoang
3- Giun dẹp
4- Giun tròn
5- Giun đốt
6- Thân mềm
7- Chân khớp
8- ĐV có xương sống
Lớp động vật nào trong ngành
ĐV có xương sống có vò trí tiến
hóa cao nhất ?
Lớp cá

Lớp lưỡng cư
Lớp bò sát
Lớp chim
Lớp thú

Tiết 1- Bài 1 BÀI MỞ ĐẦU
1. Vị trí của con người trong tự nhiên
Em hãy xác đònh đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người , không có ở động vật :
1- Đi bằng 2 chân .
2- Sự phân hóa của bộ xương phù hợp với chức năng lao động
bằng tay và đi bằng hai chân .
3- Nhờ lao động có mục đích , người đã bớt lệ thuộc thiên
nhiên .
4- Răng phân hóa thành răng cửa , răng nanh , răng hàm .
5- Có tiếng nói , chữ viết , có tư duy trừu tượng và hình thành ý
thức .
6- Phần thân của cơ thể có 2 khoang : ngực và bụng , ngăn
cách nhau bởi cơ hoành .
7- Biết dùng kửa để nấu chín thức ăn .
8- Não phát triển , sọ lớn hơn mặt .
Đ
Đ
Đ
S
Đ
S
Đ
Đ

Tiết 1- Bài 1 BÀI MỞ ĐẦU
1. Vị trí của con người trong tự nhiên
Người là động vật thuộc lớp Thú.
Đặc điểm cơ bản phân biệt
người với động vật là : biết chế
tạo và sử dụng công cụ lao động
vào những mục đích nhất đònh ,
có tư duy , tiếng nói , chữ
viết.

Tiết 1- Bài 1 BÀI MỞ ĐẦU
1. Vị trí của con người trong tự nhiên
2. Nhiệm vụ của mơn cơ thể người và vệ
sinh:
Quan sát hình ảnh , hãy cho biết kiến
thức về cơ thể người và vệ sinh có
quan hệ mật thiết với những ngành
nghề nào trong xã hội ?

Ngành Y TẾ

NgànhTDTT

Ngành Giáo dục
- Bé m«n sinh häc 8 cung cÊp
nh÷ng kiÕn thøc vỊ cÊu t¹o, sinh
lÝ, chøc n¨ng cđa c¸c c¬ quan
trong c¬ thĨ. mèi quan hƯ gi÷a c¬
thĨ vµ m«i tr­êng, nh÷ng hiĨu
biÕt vỊ phßng chèng bƯnh tËt vµ
rÌn lun th©n thĨ  B¶o vƯ c¬
thĨ.
- KiÕn thøc c¬ thĨ ng­êi vµ vƯ
sinh cã liªn quan ®Õn khoa häc
kh¸c: y häc, t©m lÝ häc, héi ho¹,
thĨ thao...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×