Tải bản đầy đủ

bài giảng lý thuyết Web


Bài giảng Lập trình Web
Thời lượng: 45 tiết
Đối tượng: Trung cấp chuyên nghiệp

Mục tiêu:
-Trang bị những kiến thức cơ bản về Web.
-Biết vận dụng ASP để tạo ra những trang Web động.
-Tạo được trang Web liên kết với Database.

Nội dung:
1. Giới thiệu ngôn ngữ ASP
2. Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS
3. Các cú pháp căn bản VBScript
4. Các đối tượng có sẵn
5. Thao tác với Database trong ASP


1.1 - Giới thiệu ASP

Web tĩnh: dạng các file HTML, tất cả những gì cần

hiển thị trên trang web thì người thiết kế phải tạo
sẵn trên trang đó.

Cách hoạt động: Khi người dùng muốn xem trang
web này họ sẽ dùng trình duyệt gửi một yêu cầu
đến server bằng cách gõ vào địa chỉ URL. Ví dụ :
http://localhost/index.html.
Web Server nhận được yêu cầu sẽ tìm trong kho
dữ liệu của nó file index.html tương ứng rồi gửi về
cho client, sau đó trang web này sẽ được hiển thị ra
bởi trình duyệt.

Web động: web động là những trang web có chứa mã
lập trình, cho phép trả về cho client (trình duyệt) trang
web có nội dung có thể thay đổi một cách linh động ứng
với những ngữ cảnh cụ thể, thu thập và phản hồi với
thông tin mà người dùng gửi lên server (thông qua form
hay URL), truy cập dữ liệu trong database...
Một số ngôn ngữ lập trình web động phổ biến gồm
ASP, PHP, Java, .net ...


Ví dụ: nếu chúng ta muốn xây dựng một trang web
Login.htm yêu cầu người sử dụng nhập tên username, sau
khi submit web server sẽ gửi về người dùng trang web
Result.html có nội dung : Hello username!


Các trang web viết bằng ASP có phần mở rộng là
.asp. Nội dung file ASP về cơ bản là file text (giống file
Html), nó bao gồm các câu lệnh html trộn lẫn các mã lập
trình ASP (còn gọi là các script, được viết bằng VBScript
hay JavaScript). Các Script trong ASP thực thi trên server.
ASP không phải là một ngôn ngữ lập trình thực thụ,
mà bản chất của nó là môi trường cho các ngôn ngữ lập
trình khác.

Cách hoạt động:
Cách hoạt động:


Khi người dùng yêu cầu 1 trang Asp,
Khi người dùng yêu cầu 1 trang Asp,
IIS server
IIS server
sẽ chuyển trang ASP đó cho một bộ phận xử lý
sẽ chuyển trang ASP đó cho một bộ phận xử lý
gọi là
gọi là
ASP engine
ASP engine
. Engine sẽ đọc mã nguồn file asp
. Engine sẽ đọc mã nguồn file asp
theo
theo
từng dòng
từng dòng
, thực thi các script trong file. Cuối cùng file ASP
, thực thi các script trong file. Cuối cùng file ASP
được
được
trả về cho người dùng dưới dạng một trang html
trả về cho người dùng dưới dạng một trang html
thuần túy (không còn mã script)
thuần túy (không còn mã script)
giống như trang web tĩnh.
giống như trang web tĩnh.
1.2 - Web Server IIS

IIS là một ứng dụng server của Microsoft, chuyển
giao thông tin bằng giao thức chuyển đổi siêu văn bản
HTTP. Đây là thành phần có sẵn trong hệ điều hành
Windows 2000 hoặc XP.

Một IIS server bao gồm Webserver, FPT server, và
SMTP server.

Chức năng IIS:

Xuất bản Home page lên Internet.

Tạo các giao dịch thương mại điện tử trên
Internet.

Truy xuất CSDL từ xa (Database Remote Access).


a/ Cài đặt IIS: Chuẩn bị một đĩa cài Windows
-Control Panel => Add/remove programs =>
Add/remove Windows Components=>Click chọn Internet
Information Services (IIS) =>thực hiện theo hướng dẫn
của Wizard.


b/ Cấu hình IIS Web Server:

Khởi động IIS: Control Panel \ Administracive Tools \
Internet Information Services

Cấu hình Home Directory: Trong cửa sổ IIS \ Web
Sites \. R_Click Default Web Sites \ Properties => mở
hộp thoại Default Web Sites Properties.

Trang Home Directory

Mục Local Path, nhập vào thư mục chứa các
trang web.

Read: cho phép người dùng được quyền truy
cập đến webserver.

Directory Browsing: cho phép truy vấn Website
theo kiểu thư mục, tức là liệt kê hết các tập tin có
trong Home Directory.

Log visit: nếu bạn muốn ghi lại các cuộc viếng
thăm của khách.Trang Documents: đánh dấu chọn Enable
Default Documents. Nếu bạn muốn khi truy cập,
khách sẽ thấy trang "sample.html" đầu tiên, thì
Add tên tập tin vào trong list bên dưới.

Dấu mũi tên lên xuống để thay đổi thứ tự
ưu tiên của các trang default. Có nghĩa là
webserver sẽ tìm đến tập tin có độ ưu tiên
cao nhất trước, nếu không tìm thấy, nó sẽ
tìm đến tập tin có độ ưu tiên cao hơn.

Cuối cùng bạn chọn Apply, OK

Khởi động Webserver: R_click Default Website
chọn Start.
Sau khi start, IIS mặc định web server sẽ
phục vụ ở địa chỉ http://localhost (như
http://www trên Internet)


1.3 - Tạo một Virtual Directory trong IIS:
Virtual Directory là một thư mục (là ảo - đối với đĩa
cứng, vì nó không tồn tại trên đĩa) trên Web server.
Tương ứng với nó là một thư mục trên đĩa cứng (nơi save
các file HTML, ASP,…).
Cách tạo:

Control Panel \ Administrative Tools \ Internet
Information Services \ Default Website (đang
được start) R_Click Default Website \ New \
Virtual Directory (thực hiện theo wizard)
o
Alias: tên Virtual Directory
ví dụ “test”, Directory: thư mục chứa
Website ví dụ “C:\Web”)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×