Tải bản đầy đủ

LS Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước

Giáo viên thực hiện: HUỲNH THỊ KIM BÍCH
Tháng 11 năm 2010
LỊCH SỬ
BÀI 13:
“THÀ HY SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT
ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Thực dân Pháp gây chiến ở Sài Gòn,
Hải Phòng, Hà Nội (1945 – 1946) .
HÀ NỘI HẢI
PHÒNG
SÀI GÒN
17-12-1946
quân Pháp bắn
phá một số khu
phố ở Hà Nội
23-11-1946
quân Pháp
đánh chiếm ở
Hải Phòng
Thực dân Pháp gây chiến
ở Sài Gòn 1946

Bắt đầu 20-12-1946 quân
Pháp sẽ đảm nhiệm việc
trị an ở Hà Nội
18-12-1946
Pháp gửi tối
hậu thư cho
Chính phủ ta
đòi và giao
quyền kiểm
soát tự vệ
cho chúng
TẠI SAO TA PHẢI TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC ?
*Những việc làm của chúng thể
hiện dã tâm gì ?
Những việc làm của chúng
cho thấy thực dân Pháp quyết
tâm cướp nước ta một lần nữa.
* Trư ớ c hoàn cảnh đó Đảng,
chính phủ và nhân dân ta phải
làm gì?
Trước hoàn cảnh đó Đảng,
chính phủ và nhân dân ta không
còn con đường nào khác là phải
cầm súng đứng lên bảo vệ nền
độc lập dân tộc.
HÀ NỘI HẢI
PHÒNG
SÀI GÒN
17-12-1946
quân Pháp bắn
phá một số khu
phố ở Hà Nội
23-11-1946
quân Pháp
đánh chiếm ở
Hải Phòng
Thực dân Pháp gây chiến
ở Sài Gòn 1946
Bắt đầu 20-12-1946 quân
Pháp sẽ đảm nhiệm việc
trị an ở Hà Nội
18-12-1946
Pháp gửi tối
hậu thư cho
Chính phủ ta
đòi và giao
quyền kiểm
soát tự vệ
cho chúng
TẠI SAO TA PHẢI TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC ?
Câu hỏi thảo luận:
1. Trung ương Đảng và Chính phủ
họp, quyết định ngày toàn quốc
kháng chiến vào khi nào ?
2. Ngày 20 tháng 12 năm 1946
có sự kiện gì xảy ra ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×