Tải bản đầy đủ

bai kiem tra 1 tiet chuan day

Trờng THCS
Họ và tên: .
Lớp: 7 ..
Thứ .ngày . tháng năm 2010
Bài kiểm tra
Môn: Lịch sử 7
Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xétt của thầy, cô giáo
Đề bài:
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1: Buổi đầu độc lập vua Ngô Quyền đã cha làm việc nào trong các việc sau?
A. Chọn đất đóng đô. B. Cử các tớng trông coi những nơi quan trọng.
C. Quy định màu sắc quan phục. D. Mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài.
Câu 2: Vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa L về Đại La (Thăng Long)vì:
A. Thăng Long có cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ.
B. Hoa L đất thấp trũng.
C. Thăng Long là nơi tiện giao thông, thuận lợi cho sự phát triển đất nớc lâu dài.
D. Thăng Long có địa thể hiếm yếu núi đồi bao bọc thuận lợi cho việc phòng thủ đất nớc.
Câu 3. Biện pháp quan trọng để nhà Lý củng cố khối đoàn kết dân tộc là:
A. Gả công chúa cho các tù trởng miền núi.

B. Ban chức tớc cho các tù trởng miền núi.
C. Không can dự vào công việc riêng của các tù trởng.
D. Tất cả các phơng án trên.
Câu 4. Điền các cụm từ cho sẵn vào chỗ chấm trong câu dới đây.
- đợi giặc - đánh trớc - chiến thắng - thế mạnh - sẵn sàng - đờng tiến
Ngồi yên không bằng đem quân để chặn ...của giặc.
Câu 5. Trong sơ đồ sau sơ đồ nào đúng về phân cấp của bộ máy nhà nớc từ trung ơng đến địa
phơng thời Lý.
A. Triều đình - lộ - huyện - phủ - xã.
B. Triều đình - huyện - lộ - phủ - xã.
C. Triều đình - lộ - phủ - huyện - xã.
Câu 6. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà sáng tác nhằm mục đích gì?
A. Khẳng định nớc Nam là có chủ. B. Tặng cho vua Lý Thái Tổ.
C. Báo cáo với nhà Tống. D. Ca ngợi non sông-đất nớc ta.
II/ Phần tự luận (7 điểm).
Câu 1. Em hãy cho biết những biện pháp phát triển kinh tế nông nghiệp nớc ta thời Lý.
Câu 2. Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống xâm lợc Tống
lần thứ 2 (1075 1077).
Bài làm
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×