Tải bản đầy đủ

giao an khoa hoc lớp 4


M«n Khoa häc líp 4

Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010
Khoa học
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Em hãy cho biết cần cho người bệnh ăn uống
như thế nào?
Câu 2. Khi người thân bị tiêu chảy em sẽ chăm sóc
như thế nào?

Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010
Khoa học
Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước
ui nc l hin tng th no ?
ui nc thng xy ra õu ?
ui nc hin tng ngi b ngt th do khớ qun b ngõm
trong nc. Kt qu cú th l t vong hoc khụng t vong, vi
mt s v ui nc khụng t vong dn n s tn thng h
thn kinh mt cỏch ỏng k.
Bin, h, sụng, sui, ao

B bi.
Ging, b cha nc.
Xụ thựng cha nc.
Bn tm, bn xụng hi.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế ,
tỷ lệ chết đuối ở trẻ em Việt Nam là 22,6%, chỉ sau
tai nạn giao thông (26,7%). Chết đuối là nguyên
nhân gây tử vong lớn nhất ở trẻ em dưới 15 tuổi
(chiếm gần 70%), trong số này trẻ em từ 5 đến 9
tuổi chiếm gần 50%.

Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010
Khoa học
Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước
Hoạt động 1. Những việc nên làm và không nên làm để
phòng tránh tai nạn đuối nước:
Câu hỏi: Hãy mô tả những gì em nhìn thấy ở hình vẽ
1, 2, 3 trong sách giáo khoa trang 36. Theo em việc
nào nên làm và không nên làm? Vì sao?

3
2
1
C©u hái: H·y m« t¶ nh÷ng
g× em nh×n thÊy ë h×nh vÏ 1,
2, 3. Theo em viÖc nµo nªn
lµm vµ kh«ng nªn lµm? V×
sao?

1
2
3
Hình 1. Các bạn nhỏ đang chơi ở gần
ao. Đây là việc không nên làm vì chơi
gần ao có thể bị ngã xuống ao sẽ bị
đuối nước.
Hình 2. Vẽ một cái giếng. Thành giếng đư
ợc xây cao và có nắp đậy rất an toàn
đối với trẻ em. Việc làm này nên làm để


phòng tránh tai nạn cho trẻ em.
Hình 3. Các em học sinh đang nghịch nư
ớc khi ngồi trên thuyền. Việc làm này
không nên vì rất dễ ngã xuống sông và
bị đuối nước.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×