Tải bản đầy đủ

LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN


Thực hiện: Tổ 2

Tiết 10:
Bài 10:

I- Đặt vấn đề:
1. Trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc, duới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có hàng
triệu người con ưu tú, hầu hết ở tuổi thanh xuân săn
sàng xả thân vì nước như Lý Tự Trọng, Nguỹen Thị
Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Chiên, La Văn
Cầu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân… Có thể
nói, lí tưởng “giải phóng dân tộc” là lẽ sống của hàng
triệu thanh niên Việt Nam khi nước nhà chưa độc lập,
thống nhất.

2. Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng
và lãnh đạo, trên các lĩnh vực sản xuất, hoạt động xã
hội và bảo vệ Tổ quốc cũng đã có bao tấm gương sá,
tiêu biểu cho thanh niên thời kì công nghiệp hoá, hiện

đại hoá đất nước. Ngày nay, “xây dựng nước Việt
Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
dân chủ, văn minh” là lí tưởng của Đảng, đồng thời
cũng là lí tưởng của Đảng, đồng thời cũng là lí tưởng
của mỗi người dân yêu nước, trong đó có thanh niên.

Trả lời câu hỏi
?Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống
có lí tưởng trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc .
-Vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lí tưởng
trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc
1. TRẦN PHÚ
2. ĐẶNG THÙY TRÂM
3. VÕ THỊ SÁU
4. NGUYỄN THỊ MINH KHAI
5. NGUYỄN VĂN TRỖI
6. NGUYỄN VIẾT XUÂN
7. NGUYỄN VĂN THẠC
8. PHAN ĐÌNH GIÓT

TRẦN PHÚ
ĐẶNG THÙY TRÂM

VÕ THỊ SÁU
NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×