Tải bản đầy đủ

Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan(GVDG)

PHÒNG GD – ÐT HOÀI NHƠN
PHÒNG GD – ÐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG THCS HOÀI THANH
TRƯỜNG THCS HOÀI THANH
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 7
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 7
Giáo viên: Trần Phương Điền
Hoài Thanh, ngày 08 tháng 11 năm 2010
Tiết 25
Tiết 25
M T S BÀI TOÁN V I Ộ Ố Ề ĐẠ
M T S BÀI TOÁN V I Ộ Ố Ề ĐẠ
L NG T L THU NƯỢ Ỉ Ệ Ậ
L NG T L THU NƯỢ Ỉ Ệ Ậ
1
1
Câu 1
Câu 2
Trả lời các
câu hỏi sau
Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ
Câu 3
2
2
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Nêu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ?
Nêu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ?
Câu 1 :
Câu 1 :
Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:
Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:
-
Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn
Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn
không đổi:
không đổi:
3
1 2
1 2 3
x
x x
y y y
= = = ×××
-Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này
-Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này
bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại
bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại
lượng kia :
lượng kia :
5 5
1 1
3 3 2 2
; ;
x y
x y
x y x y
= = ×××
3
3
= = =
= = =
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng
Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng
Nếu x,y,z tỉ lệ với 1;2;3 thì ta có :
Nếu x,y,z tỉ lệ với 1;2;3 thì ta có :
1
x
2
y
3
z
321 ++
−+ zyx
Sửa:
Sửa:
= = =
= = =
1
x
2
y
3
z
321 ++
++ zyx
Câu 2
Câu 2
4
4
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Câu 3
Câu 3
Hãy viết một dãy tỉ số bằng nhau và tính
Hãy viết một dãy tỉ số bằng nhau và tính
chất của chúng.
chất của chúng.
Đáp án
Đáp án
:
:
a c e a c e a c e
b d f b d f b d f
+ + − +
= = = = = ×××
+ + − +
5
5
Bạn gái trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy?
Bạn gái trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy?
?
?
a c e a c e a c e
b d f b d f b d f
+ + − +
= = = = = ×××
+ + − +
6
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×