Tải bản đầy đủ

Tiết 24: Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhauKiểm tra bài cũ
1, Đồ thị hàm số y = ax + b với a 0 là gì?
2, Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các
hàm số y = 2x 2 và y = 2x + 1?


y

=

2
x2
1
2 3 4
-2

-3
-4
-1
1
2
-2
3
-3
4
-4
-1
x
y
O
y

=

2
x

+

1
.
.
.
.
1
2

A
B
C
D

Khi nµo th× 2 ®­êng th¼ng
y=ax+b(a 0) vµ y=a’x+b’(a’ 0)
song song víi nhau? Trïng
nhau? C¾t nhau?
≠≠
Song song
Trïng nhau C¾t nhau

Thứ sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2010
Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
Luyện tập
Luyện tập
.
y

=

2
x

y

=

2
x

-

21
2 3 4
-2
-3
-4
-1
1
2
-2
3
-3
4
-4
-1
x
y
O
y

=

2
x

+

1.
.
.
.
2
1


Bài tập 1:
Bài tập 1:
Thứ sáu,ngày 04 tháng 11 năm 2010
Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
Luyện tập
Đường thẳng song song với đường thẳng
Đường thẳng song song với đường thẳng
y = - 0,5x +2
y = - 0,5x +2
là:
là:
A.
A.
y = 1 0,5x
y = 1 0,5x
C.
C.
y = 0,5x + 2
y = 0,5x + 2
B.
B.
y = - 0,5 x + 2
y = - 0,5 x + 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×