Tải bản đầy đủ

Tiet 24: duong thang song song va duong thang cat nhau


VIỆT NAM

Trước khi học các em
Trước khi học các em
cần lưu ý
cần lưu ý
1.
1.
Khi gặp biểu tượng các em làm nháp trả lời.
Khi gặp biểu tượng các em làm nháp trả lời.
2. Khi gặp biểu tượng các em hoạt động
nhóm.
nhóm.
3. Khi gặp biểu tượng các em ghi bài vào vở.
GIÁO VIÊN : VÕ THỊ HẠNH
N


Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ, đồ thị của các
hàm số: y = 2x + 3 và y = 2x

Đáp Án
KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra bµi cò
Cả lớp cùng thực hiện

x
y
1
-2
3
-1,5
O
G
y

=

2
x
+
3
.
Q
y

=

2
x
A(1;2)
P
.

x
y
1
-2
3
-1,5
O
G

Song song với nhau?
Trùng nhau?
Cắt nhau?
Khi nào thì đường thẳng
y = ax+b (a ≠ 0) và y = a’x+b’(a’≠ 0)
Khi nào thì đường thẳng
y = ax+b (a ≠ 0) và y = a’x+b’(a’≠ 0)

Tiết 24
§4: ĐƯỜNG THẲNG SONG
SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG
CẮT NHAU

Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau
Bµi 4: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau
1. §­êng th¼ng song song:
1. §­êng th¼ng song song:

(d) // (d’)
(d) // (d’)

=
'
'
bb
aa


(d)
(d)
trùng
trùng
(d’)
(d’)
=
=
'
'
bb
aa
y = ax + b (d) (a 0)

y = a’x + b’(d’) (a’ 0)

x
y
1
-2
3
-1,5
O
G
y
=
2
x
+
3
P
Q
y
=
2
x
-
2
Tìm các cặp đường thẳng song song trong các
đường thẳng sau :
y= 0,5x -1 (d
1
); y = 1,5x + 2 (d
2
); y= 0,5x +2 (d
3
)
6
5
4
3
2
1
0
y

=

2
x
A
C
B
.
?1. a) Vẽ đồ thị của các
hàm số sau trên cùng mặt
một phẳng tọa độ :
y = 2x + 3; y = 2x; y = 2x – 2
b) Giải thích vì sao
hai đường thẳng y = 2x + 3
và y = 2x – 2 song song với
nhau?
? khi nào (d) và (d’)
song song với nhau?
trùng nhau ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×