Tải bản đầy đủ

Bài Sự tương giao của hai đồ thị


GIÁO VIÊN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Vẽ đồ thị của hàm số y = x
3
+3x
2
-2
Đáp án: y’ = 3x
2
+ 6x
y’ = 0 x = 0; x = -2.
Đồ thị có điểm cực đại là (-2; 2) và điểm cực tiểu (0; 2).
Y’’ = 6x +6 Y’’ = 0 x = -1
Đồ thị có điểm uốn (-1; 0)

⇔⇔

y=f(x)

x
y
-2
-2
L
1
2
Đồ thị của hàm số trên như hình vẽ

TIẾT 15. BÀI: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA CÁC ĐỒ THỊ
1. Ví dụ 1:
Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số
y = x
2
+ 2x – 3
y = -x
2
– x + 2
Giải: Tìm hoành độ giao điểm
X
2
+ 2x – 3 = -x
2
– x + 2 2x
2
+ 3x – 5 = 0 x = 1; x = -2.5
Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên là: (1; 0) và I ( -2.5; -1.75)
⇔ ⇔

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×