Tải bản đầy đủ

Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI


Cam Th H ng H iị ồ ả
Cam Th H ng H iị ồ ả
Ti u h c Tam Thanhể ọ
Ti u h c Tam Thanhể ọ
Cam Th H ng H iị ồ ả
Cam Th H ng H iị ồ ả
Ti u h c Tam Thanhể ọ
Ti u h c Tam Thanhể ọ

KiÓm tra bµi cò
- ThÕ nµo lµ vßng tuÇn hoµn cña n­

íc trong tù nhiªn
HiÖn t­îng n­íc biÕn
®æi th nh h¬i n­íc, råi à
thµnh m©y m­a. HiÖn
t­îng ®ã lu«n lÆp ®i,
lÆp l¹i t¹o ra vßng tuÇn
hoµn cña n­íc trong tù
nhiªn.
1. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010.
Khoa học
Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Những hình ảnh n o được vẽ trong sơ đồ?
C
á
c

m
ũ
i

t
ê
n
Những hạt
mưa
C
á
c

đ
á
m

m
â
y

Làng xóm
Dòng sông
Hai bên bờ
sông
Những hình ảnh n o được vẽ trong sơ đồ?
Bay hơi, ngưng tụ, mưa của nước trong tự nhiên
Sơ đồ trong hình mô tả hiện tượng gì?
Nhóm 1, 2, 3: H·y chØ vµo s¬ ®å h×nh 1 – Trang 48
(SGK), mô tả lại sự bay hơi, ngưng tụ, mưa
của nước.
Nhúm 4, 5, 6
Hãy quan sát hình 1 Trang
48 (SGK), điền các từ : Mây
đen, mây trắng, mưa, hơi nước,
nước v mũi tên ( ) thích
hợp v o ô trống để mô tả vòng
tuần ho n của nước?
Nước từ suối, làng mạc chảy ra sông, biển. Nước bay hơi
biến thành hơi nước. Hơi nước liên kết với nhau tạo thành
những đám mây trắng. Càng lên cao càng lạnh, hơi nước
ngưng tụ lại thành những đám mây đen, nặng trĩu nước và
rơi xuống tạo thành mưa. Nước mưa chảy tràn lan trên
đồng ruộng, sông ngòi và lại bắt đầu vòng tuần hoàn.
Nhóm 4, 5, 6
Điền từ: Mây đen, mây
trắng, mưa, hơi nước,
nước và mũi tên ( )
thích hợp vào ô trống để
mô tả vòng tuần hoàn của
nước?
M©y ®en
M©y tr¾ng
H¬i n­íc
M­a
N­íc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×