Tải bản đầy đủ

Tiết 22. Tính chất cơ bản của phân thức


KiÓm tra bµi cò

Thế nào là hai phân thức bằng nhau?

Tại sao ?

Trả lời:hai phân thức và gọi là bằng
nhau nếu : A.D = B.c


1
1
1
1
2
+
=


xx

x
B
A
D
C
1
1
1
1
2
+
=


xx
x
( ) ( )
( )
1.11.1
2
−=+− xxx

Tiết 22: Tính chất cơ bản của phân thức
1- Tính chất cơ bản của phân thức:
Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phân số?
đáp án:
với ưc(a,b)
?1
( )
0,
.
.
= mzm
mb
ma
b
a
nb
na
b


a
:
:
=
n

cho phân thức .hãy nhân tử và mẫu của phân
thức này với x+2 rồi so sánh phân thức vừa nhận
được với phân thức đã cho.
Giải:
có vì
Qua rút ra nhận xét gì?
NhËn xÐt: khi ta nhân cả tử và mẫu của một phân
thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được
một phân thức bằng phân thức đã cho.
3
x
?2
63
2
)2.(3
)2.(
2
+
+
=
+
+
x
xx
x
xx
63
2
3
2
+
+
=
x
xxx
xxxxxx 63)2.(3)63.(
22
+=+=+
?2

Cho phân thức .Hãy chia tử và mẫu của phân
thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận đư
ợc với phân thức đã cho.
Qua rút ra nhận xét?
Giải:
NX:Khi ta chia cả tử và mẫu cho cùng một nhân tử
chung của chúng ta sẽ được một phân thức bằng phân
thức đã cho.
?3
3
2
6
3
xy
yx
?3
23
2
23:6
3:3
y
x
xyxy
xyyx
=
23
2
26
3
y
x
xy
yx
=
33322
6.62.3 yxxxyyyx ==
do


Tính chất cơ bản của phân thức:
Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân thức
với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì ta
được một phân thức bằng phân thức đã cho.
(M khác đa thức 0)
NÕu ta chia cả tử và mẫu của một phân thức
cho một nhân tử chung của chúng thì ta được
một phân thức bằng phân thức đã cho
(N là một nhân tử chung)
MB
MA
B
A
.
.
=
NB
NA
B
A
:
:
=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×