Tải bản đầy đủ

Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan


§2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
GV Thực hiện: Nguyễn Quốc Toàn
Môn: đại số .Tiết 24

HS1 a) Định Nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận?
b) Làm bài tập 2 sách giáo khoa trang 54
Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận điền số thích hợp vào ô trống trong
bảng sau:
x -3 -1 1 2 5
y -4
6 2 -2 -10
Kiểm tra bài cũ
Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức : y = kx ( với k là
Hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

HS 2 a)Phát biểu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận
b) Làm bài tập 3 sách giáo khoa trang 54
Các giá trị tương ứng của m và V được cho trong bảng sau
V 1 2 3 4 5
m 7,8 15,6 23,4 31,2 39

m/V
a) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng trên.
b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau không? vì sao?
7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
m =7,8.V Nên m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 7,8
Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:
+) Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi
+) Tỉ số hai giá trị bất kì của hai đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của
hai đại lượng kia

1. Bài toán 1 (SGK T 54).
S
S
Hai thanh chì có thể tích là 12 cm và
17cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu
gam, biết rằng thanh thứ 2 nặng hơn
thanh thứ nhất 56,5g?
3
3
Thanh 1 Thanh 2
Khối lượng (g)
Thể tích (cm )
3
Giải:
Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lư
ợt là
Do khi lng v th tớch l hai i
lng t l thun nờn ta cú:
1 2
12 17
m m
=
Mt khỏc:
Theo tính chất của d y tỉ số bằng nhau ta ã
có:
1 2 2 1
12 17 17 12
m m m m

= =

1
1
) 11,3 11,3.12 135,6
12
m
m
= = =
2
2
) 11,3 11,3.17 192,1
17
m
m
= = =
Vậy hai thanh chì có khối lượng là 135,6g
và 192,1g.
12
12
17
17
1
m
2
m
2 1
56,5m m =
1
?m
=
2
?m =
1
( )m g
2
( )m g
v
2 1
56,5m m =
Tit 24
56,5
11,3
5
= =

1. Bµi to¸n 1 (SGK – T 54).
S
S
Thanh 1 Thanh 2
Khèi l­îng (g)
ThÓ tÝch (cm )
3
12
12
17
17
1
m
2
m
1 2
56,5m m− =
1
?m
=
2
?m =
Tiết 24
*
Dựa vào các điều kiện của bài toán 1,
hãy điền số thích hợp vào các ô trống
trong bảng sau:
3
( )V cm
( )m g
12 17 1
56,5
5
135,6 192,1 11,3
+)Bài toán 1 ta có thể giải bằng
cách lập bảng:
-Theo điều kiện đầu bài ta có thể
điền vào cột nào?
-Hiệu của hai khối lượng (bằng 56,5)
ứng với hiệu của hai thể tích nên ta
điền được cột thứ tư là 17-12=5. Và
do 56,5 ứng với số 5 nên ta có:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×