Tải bản đầy đủ

10 đề kiểm tra và đáp án sinh 8

Tiết 19: kiểm tra ( Năm học: 2008 -2009)
Môn:Sinh học lớp: 8 (Thời gian làm bài 45 phút)
Họ tên học sinh: ........................................... .................Lớp: 8 A
Điểm Nhận xét của giáo viên.
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Trong các câu sau đây câu nào đúng điền đúng (Đ) vào ô cho là đúng, điền sai
(S) vào ô cho là sai:
1. Khi nói về vai trò của các phần của xơng:
a. Sụn đầu xơng có tác dụng làm giảm ma sát trong khớp
b. Sụn tăng trởng có chức năng làm xơng dài ra
c. Mô xơng cứng có chức năng sinh hồng cầu
d. Mô xơng xốp có tác dụng phân tán lực tạo ô chứa tuỷ
e. Tuỷ xơng có tác dụng chịu áp lực

2. Khi nói về đặc điểm tiến hoá thích nghi ở ngời
a. Lồi cằm xơng mặt ở ngời phát triển
b. Cột sống của ngời cong hình cung
c. Lồng ngực của ngời nở sang hai bên
d. Xơng chậu của ngời hẹp
e. Xơng gót của ngời lớn phát triển về phía sau
Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất

Chức năng của huyết tơng là:
a. Tham gia vận chuyển các chất dinh dỡng, hooc môn kháng thể và các khoáng chất
b. Tham gia vận chuyển các chất thải
c. Tiêu huỷ các chất thải thừa do tế bào đa ra
d. Cả a và b
II. Phần tự luận:
Câu 3: Các bạch cầu đã tạo nên hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?
Câu 4: Nêu những đặc điểm của xơng chi trên thích nghi với hoạt động lao động và dáng
đứng thẳng của con ngời?
Bài làm
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đề 01
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................
......................................................................…………...........
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................…………...........
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................
§¸p ¸n & biÓu ®iÓm
Đề 01
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: (3 đ)
1. (1.5 đ) Đúng a, b, d
Sai c, e
2. (1.5 đ) Đúng a (0.5 đ), c, e (0.5 đ)
Sai b, d (0.5 đ)
Câu 2: (1 đ) Đúng d
II. Phần tự luận:
Câu 3: (3 đ) Các bạch cầu đã tạo nên 3 hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể:
- Sự thực bào do các bạch cầu trung tính và đại thực bào thực hiện
- Sự tiết kháng thể để vô hiệu hoá các khoáng nguyên do các bạch cầu lim phô B thực
hiện
- Sự phá huỷ các tế bào cơ thể đã bị nhiễm bệnh do các tế bào lim phô T thực hiện.
Câu 4: (3.0 đ) Nêu những đặc điểm của xơng chi trên thích nghi với hoạt động lao động và
dáng đứng thẳng của con ngời:
- Xơng đai vai nối với xơng cánh tay bởi một khớp động (1/3 chỏm cầu xơng khớp
với xơng bả vai)
- Xơng cổ tay là một kiểu bầu dục hoạt động linh hoạt
- Ngón cái có khả năng đối diện với 4 ngón khác
Tiết 19: kiểm tra ( Năm học: 2008 -2009
Môn:Sinh học lớp: 8 (Thời gian làm bài 45 phút)
Họ tên học sinh: ........................................... .................Lớp: 8 B
Điểm Nhận xét của giáo viên.
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất
Chức năng của huyết tơng là:
a. Tham gia vận chuyển các chất dinh dỡng, hooc môn kháng thể và các khoáng chất
b. Tham gia vận chuyển các chất thải
c. Tiêu huỷ các chất thải thừa do tế bào đa ra
d. Cả a và b
Câu 2: Trong các câu sau đây câu nào đúng điền đúng (Đ) vào ô cho là đúng, điền sai
(S) vào ô cho là sai:
1. Khi nói về đặc điểm tiến hoá thích nghi ở ngời
a. Lồi cằm xơng mặt ở ngời phát triển
b. Cột sống của ngời cong hình cung
c. Lồng ngực của ngời nở sang hai bên
d. Xơng chậu của ngời hẹp
e. Xơng gót của ngời lớn phát triển về phía sau
2. Khi nói về vai trò của các phần của xơng:
a. Sụn đầu xơng có tác dụng làm giảm ma sát trong khớp
b. Sụn tăng trởng có chức năng làm xơng dài ra
c. Mô xơng cứng có chức năng sinh hồng cầu
d. Mô xơng xốp có tác dụng phân tán lực tạo ô chứa tuỷ
e. Tuỷ xơng có tác dụng chịu áp lực
II. Phần tự luận:
Câu 3: Máu gồm những thành phần nào? Nêu chức năng của huyết tơng và hồng cầu?
Câu 4: Nêu những đặc điểm của xơng chi dới thích nghi với hoạt động lao động và dáng
đứng thẳng của con ngời?
Bài làm
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đề 02
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..............................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................................................................................................... ...................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................…………...........
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................…………...........
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................ ..................
...........................................................................................................................................
........................................................................................…………...........
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................…………...........
§¸p ¸n & biÓu ®iÓm
Đề 02
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: (1 đ) Đúng d
Câu 2: (3 đ)
1. (1.5 đ) Đúng a (0.5 đ), c, e (0.5 đ)
Sai b, d (0.5 đ)
2. (1.5 đ) Đúng a, b, d
Sai c, e
II. Phần tự luận:
Câu 3: (3 đ)
- Máu gồm: Huyết tơng (55%) và các tế bào máu (45%).Các tế bào máu gồm: Hồng
cầu, bạch cầu, tiểu cầu (1 đ)
- Chức năng của huyết tơng (1 đ)
+ Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lu thông dễ dàng trong mạch
+ Vận chuyển các chất dinh dỡng , các chất cần thiết khác và các chất thải.
- Chức năng của hồng cầu: (1 đ)
Vận chuyển O
2
và CO
2
Câu 4: (3.0 đ) Nêu những đặc điểm của xơng chi dới thích nghi với hoạt động lao động và
dáng đứng thẳng của con ngời:
- Xơng cánh chậu to chắc, khớp với đai hông với 2/3 chỏm cầu
Xơng đùi là một khớp vững chắc
- Khớp cổ chân, ngón chân, bàn chân tạo thành vân
- Xơng gót của ngời lớn phát triển về phia sau
Tiết 19: kiểm tra ( Năm học: 2008 -2009
Môn:Sinh học lớp: 8 (Thời gian làm bài 45 phút)
Họ tên học sinh: ........................................... .................Lớp: 8 C
Điểm Nhận xét của giáo viên.
I.Phần trắc nghiệm
Câu 1: Trong các câu sau đây câu nào đúng điền đúng (Đ) vào ô cho là đúng, điền sai
(S) vào ô cho là sai:
1.Khi nói về vai trò của các phần của xơng:
Sụn đầu xơng có tác dụng làm giảm ma sát trong khớp
a.Sụn tăng trởng có chức năng làm xơng dài ra
b. Mô xơng cứng có chức năng sinh hồng cầu
c. Mô xơng xốp có tác dụng phân tán lực tạo ô chứa tuỷ
d. Tuỷ xơng có tác dụng chịu áp lực

2. Khi nói về đặc điểm tiến hoá thích nghi ở ngời
a. Lồi cằm xơng mặt ở ngời phát triển
b. Cột sống của ngời cong hình cung
c. Lồng ngực của ngời nở sang hai bên
d. Xơng chậu của ngời hẹp
e. Xơng gót của ngời lớn phát triển về phía sau
Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất
Chức năng của huyết tơng là:
a. Tham gia vận chuyển các chất dinh dỡng, hooc môn kháng thể và các khoáng chất
b. Tham gia vận chuyển các chất thải
c. Tiêu huỷ các chất thải thừa do tế bào đa ra
d.Cả a và b
II. Phần tự luận:
Câu 3: Máu gồm những thành phần nào? Nêu chức năng của huyết tơng và hồng cầu?
Câu 4: Nêu những đặc điểm của xơng chi dới thích nghi với hoạt động lao động và dáng
đứng thẳng của con ngời?
Bài làm
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đề 03
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..............................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................…………...........
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
§¸p ¸n & biÓu ®iÓm
§Ò 03
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: (3 đ)
1. (1.5 đ) Đúng a, b, d
Sai c, e
2. (1.5 đ) Đúng a (0.5 đ), c, e (0.5 đ)
Sai b, d (0.5 đ)
Câu 2: (1 đ) Đúng d
II. Phần tự luận:
Câu 3: (3 đ)
- Máu gồm: Huyết tơng (55%) và các tế bào máu (45%).Các tế bào máu gồm: Hồng
cầu, bạch cầu, tiểu cầu (1 đ)
- Chức năng của huyết tơng (1 đ)
+ Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lu thông dễ dàng trong mạch
+ Vận chuyển các chất dinh dỡng , các chất cần thiết khác và các chất thải.
- Chức năng của hồng cầu: (1 đ)
Vận chuyển O
2
và CO
2
Câu 4: (3.0 đ) Nêu những đặc điểm của xơng chi dới thích nghi với hoạt động lao động và
dáng đứng thẳng của con ngời:
- Xơng cánh chậu to chắc, khớp với đai hông với 2/3 chỏm cầu
Xơng đùi là một khớp vững chắc
- Khớp cổ chân, ngón chân, bàn chân tạo thành vân
- Xơng gót của ngời lớn phát triển về phia sau
Tiết 19: kiểm tra ( Năm học: 2008 -2009)
Môn:Sinh học lớp: 8 (Thời gian làm bài 45 phút)
Đề 04
Họ tên học sinh: ........................................... .................Lớp: 8 D
Điểm Nhận xét của giáo viên.
Đề bài
Câu 1: Hãy sắp xếp các bào quan tơng ứng bằng cách ghép các chữ a,b,c... với số
1,2,3...vào ô trả lời cho phù hợp.
Chức năng Bào quan Trả lời
1. Nơi ttỏng hợp Protein a. Lới nội chất 1 - . . . . . .
2 -. . . . . .
3 -. . . . . .
4 -. . . . . .
5 -. . . . . .
2. Vận chuyển các chất trong tế bào b. Ti thể
3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lợng c. Ribôxôm
4. Câu trúc quy định sự hình thành Protein d. Bộ máy gôngi
5. Thu nhận, tích trữ phân phối sản phẩm trong hoạt
động sống của tế bào.
e. Nhiễm sắc thể
Câu 2:Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu ý mà em cho là câu trả lời đúng nhất:
1. Mô nào dới đây không phải là mô liên kết.
A. Mô máu ; B. Mô cơ; C. Mô xơng; D. Mô mỡ
2. Chất tủy đỏ ở xơng có ở: A. Màng xơng B. Mô xơng cứng.;
C. Mô xơng xốp ở đầu xơng D. Sụn đầu xơng .
Câu 3: Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu ý mà em cho là câu trả lời đúng nhất.
1. Giúp xơng phát triển to về bề ngang là chức năng của:
A. Tủy đỏ xơng. B. Tủy vàng xơng. C. Mô xơng cứng. D. Màng xơng.
2. Loại chất khoáng có nhiều nhất trong thành phần của xơng là:
A. Phốt pho B. Canxi C. Mage D. Cả A,B,C đều đúng.
3. Tính đàn hồi của xơng có đợc nhờ:
a. Cốt giao. b. Chất vô cơ. c.Chất khoáng; d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 4: Em hãy nêu các biện pháp vệ sinh hệ vận động?
Câu 5: Giải thích vì sao máu chảy trong mạch không bao giờ đông, hễ ra ngoài là đông
ngay.Vẽ sơ đồ truyền máu?
Bài làm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đáp án và biểu Điểm
đề 04
C âu 1: (2đ)
1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - d
Câu 2: (1đ)
1 - B 2- C
Câu 3 (1,5đ)
1 - D; 2 - B; 3 - A
Câu 4 (2,5đ)
Biện pháp vệ sinh hệ vận động
- Thờng xuyên rèn luyện thân thể; chơi TDTT hợp lý
- Lao động vừa sức
- Ngồi học, làm việc đúng t thế
- Thờng xuyên cho trẻ em tắm nắng vào buổi sáng sớm
- ăn uống đủ ding dỡng nghỉ ngơi khoa học, hợp lý
Câu 5: 3đ
- Máu chảy trong mạch không bao giờ bị đông hễ ra khỏi mạch là bị đông ngay vì có sự
hình thành tơ máu ôm giữ các tế bào thành cụ máu đông bịt kín vết thơng.
- Trong máu có tế bào máu: Hồng cầu; bạch cầu, tiểu cầu ) Tiểu cầu là loại tế bào rất rễ bị
vỡ khi va chạm khi vỡ sẽ giải phóng enzim. loại enzim này sẽ kết hợp với Ion Ca
++
trong
máu làm cho chất sinh tơ máu biến thành tơ máu tạo ra mạng lới ôm giữ các tế bào máu lại
thành cục máu đông.
- Vẽ đúng sơ đồ (1đ)
Tiết 19: kiểm tra ( Năm học: 2008 -2009)
Môn:Sinh học lớp: 8 (Thời gian làm bài 45 phút)
Họ tên học sinh: ........................................... .................Lớp: 8 -
Điểm Nhận xét của giáo viên.
Đề bài +Bài làm
Câu 1: Đánh dấu X vào ô cho đúng:
Một số loại khớp Khớp động Khớp bán động Khớp bất
động
1. Khớp giữa các đốt sống
2. Khớp khuỷu tay
3. Khớp xơng hộp sọ
4. Khớp giữa hai xơng háng
5. Khớp ở chỗ xơng đùi và hốc xơng hông.
Đề 05

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×