Tải bản đầy đủ

MRVT: từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhâ

GV: NGUYỄN THỊ THU HÀ

1 2
3 4
Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2010
Luyện từ và câu
1/ Nhóm từ: Ông ngoại, bà ngoại, bác, cậu, mợ, dì chỉ người trong gia đình,
họ hàng bên nào?
A. Chỉ họ nội B. Chỉ họ ngoại
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
2/ Cuối câu: “ Em còn muốn nói gì thêm nữa không …” cần điền thêm dấu câu nào?
A. Dấu chấm D. Dấu phẩyC. Dấu hai chấmB. Dấu chấm hỏi
Tìm những từ chỉ người trong gia đình họ nội.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×