Tải bản đầy đủ

Bài 21. Thực hành


BÀI 21: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA

Quan sát biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của thành phố Hà
Nội cho biết biểu đồ thể hiện những nội dung nào ?
Lượng mưa Nhiệt độ
Tháng
Lượng mưa Nhiệt độ
Tháng

Bài tập 1: Quan sát biểu đồ H55, cho
biết:
- Những yếu tố nào được thể hiện
trên biểu đồ? Trong thời gian bao
lâu?
- Yếu tố nào được biểu hiện theo
đường?
-Yếu tố nào được biểu hiện bằng
hình cột.
- Trục dọc bên phải dùng để tính đại

lượng của yếu tố nào?
- Trục dọc bên trái dùng để tính đại
lượng của yếu tố nào?
- Đơn vị tính nhiệt độ là gì? Đơn vị
tính lượng mưa là gì?
Lượng mưa Nhiệt độ
Tháng

Lượng mưa Nhiệt độ
Tháng
27
0
Cách đo tính nhiệt độ

Lượng mưa Nhiệt độ
Tháng
180
Cách đo tính lượng mưa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×