Tải bản đầy đủ

các kế hoạch trong trường THCS

PHÒNG GD & ĐT NINH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHƯỚC VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-THCSPV Phước Vinh, ngày tháng 10 năm 2010
KẾ HOẠCH GIÚP ĐỠ HỌC SINH HỌC TẬP YẾU KÉM
Năm học 1010 – 2011
Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,
giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; văn bản số
1251/SDGĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh
Thuận về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010-2011;
Căn cứ công văn số 1381/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 2 năm 2007 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo và công văn số 55/GDTrH ngày 7 tháng 3 năm 2007 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Ninh Thuận V/v rà soát và giúp đỡ học sinh yếu kém;
Căn cứ vào công văn số 06/PGDĐT-THCS ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Ninh Phước V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giúp đỡ học sinh
yếu kém;
Căn cứ vào kết quả học tập năm học 2009-2010 và kết quả Khảo sát chất lượng đầu
năm năm học 2010-2011.
Nay trường THCS Phước Vinh đề ra Kế hoạch giúp đỡ học sinh có học lực yếu,
kém với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:
- Giúp đỡ học sinh yếu, kém nâng dần trình độ chuẩn theo chương trình đang học.
- Góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại trường, cụ thể nâng dần khoảng 50%
học sinh có học lực yếu, kém lên loại trung bình, 20% loại trung bình lên khá, giỏi.
- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và tâm huyết giảng dạy của giáo viên.
2. Yêu cầu:
- Việc phụ đạo học sinh học tập yếu kém là trách nhiệm của giáo viên bộ môn và
của nhà trường, phải được thực hiện thường xuyên và liên tục trong suốt năm học.
- Phải thể hiện quyết tâm cao, kết hợp cả việc tổ chức phụ đạo với việc quan tâm
giúp đỡ học sinh trong quá trình học chính khóa của giáo viên bộ môn.
- Quản lí chặt chẽ, có phân công, phân nhiệm rõ ràng và định kì báo cáo kết quả
thực hiện.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Tổ chức rà soát, phân loại, thống kê trình độ học lực của học sinh:
- Căn cứ vào kết quả xếp loại năm học 2009 – 2010. Tổ trưởng tổ chuyên môn chỉ
đạo giáo viên trong tổ thống kê, báo cáo số lượng học sinh học yếu kém của bộ môn
mình dạy, để có kế hoạch giúp đỡ.
- BGH có trách nhiệm thống kê học sinh yếu kém ở từng bộ môn qua từng khối lớp
để có cơ sở quản lí và giúp đỡ.
2. Kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém:
Căn cứ vào kết quả thống kê và phiên họp giữa BGH với các Tổ trưởng Tổ chuyên
môn ngày 9 tháng 9 năm 2010 V/v Bàn thảo Kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém. Nhà
trường thống nhất kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém như sau:
a) Chỉ đạo giáo viên bộ môn thống kê số lượng học sinh học yếu kém thuộc bộ môn
mình dạy theo khối lớp, báo cáo cụ thể cho Tổ trưởng Tổ chuyên môn để theo dõi. Đồng
thời giáo viên bộ môn có trách nhiệm giúp đỡ học sinh học tập yếu kém của bộ môn
mình phụ trách trong quá trình giảng dạy chính khóa ở trên lớp đối với từng đối tượng
học sinh.
b) Tiếp tục duy trì các lớp phụ đạo cho học sinh cụ thể như sau:
- Do phòng học còn thiếu. Nên chỉ mở lớp phụ đạo hai môn cơ bản là Toán và Ngữ
văn, các môn còn lại do giáo viên chủ động tự kèm cặp, giúp đỡ trong các tiết học chính
khóa hoặc hướng dẫn học sinh tự học ở nhà…
- Tổ chức phụ đạo gồm 8 lớp cụ thể như sau: Khối 6: 2 lớp (1 lớp Văn, 1 lớp Toán);
Khối 7: 2 lớp (1 lớp Văn, 1 lớp Toán); Khối 8: 2 lớp (1 lớp Văn, 1 lớp Toán); Khối 9: 2
lớp (1 lớp Văn, 1 lớp Toán) (có danh sách học sinh, giáo viên giảng dạy và TKB đính
kèm).
- Thời gian học tổ chức học chéo với học chính khóa, mỗi môn học 1 buổi/tuần,
Thời lượng học 3 tiết/buổi.
- Địa điểm học: Tổ chức ngay tại trường (theo TKB quy định).
c) Chương trình phụ đạo từng môn phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng về nội dung phụ
đạo học sinh (có phụ lục đính kèm).
d) Thiết lập hồ sơ theo dõi, quản lí phụ đạo gồm: Danh sách lớp, sổ đầu bài, chương
trình dạy, thời khóa biểu và các loại thống kê.
- Định kì qua mỗi mốc thi đua học kì, cuối năm, nhà trường tổ chức kiểm tra thống
kê kết quả, đánh giá việc tổ chức giúp đỡ học sinh yếu kém (có phụ lục đính kèm).
- Đồng thời định kì họp giao ban vối các thành viên liên quan hoặc sơ, tổng kết để
rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp tốt hơn để phụ đạo học sinh.
- Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh yếu kém theo từng mốc thi đua, xem xét
danh hiệu thi đua đối với từng giáo viên trong năm học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban chỉ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém gồm đại diện các ban ngành
đoàn thể trong nhà trường, có phân công trách nhiệm rõ ràng.
2. Ban giám hiệu, thống kê, cập nhật, theo dõi, đôn đốc các thành viên có liên quan
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3. Tổ trưởng Tổ chuyên môn, phối hợp với giáo viên bộ môn thống kê, cập nhật,
phối hợp với BGH phân công giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm lớp phụ đạo, nội dung phụ
đạo hoặc kèm cặp. Định kì phải tổ chức kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy của giáo viên.
4. Giáo viên chủ nhiệm lớp phụ đạo, phối hợp với giáo viên bộ môn, lập danh sách
lớp theo môn học phụ đạo, phải có điểm danh sĩ số hàng ngày, thường xuyên bám lớp,
cập nhật thông tin hàng ngày của lớp mình phụ trách để quản lí và duy trì sĩ số.
5. Ban giám hiệu, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chính khóa, mời phụ huynh
họp và bàn kế hoạch phụ đạo. Đồng thời họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của
trường để được sự động viên và giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.
6. Giáo viên bộ môn có những biện pháp theo dõi những học sinh yếu kém trong
quá trình dạy chính khóa trên lớp củng như các lớp phụ đạo: Như thường xuyên kiểm tra
bài vở, bổ sung những kiến thức bị hổng, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh
giá cho phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.
7. Công đoàn nhà trường, thường xuyên động viên, khuyến khích công đoàn viên
tích cực tham gia phụ đạo học sinh yếu kém vối tinh thần “Mỗi nhà giáo là tấm gương
đạo đức tự học và sáng tạo”; “Kĩ cương tình, thương và trách nhiệm”; “Tất cả vì đàn em
thân yêu”. Không ngừng hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, có kế hoạch giúp đỡ công đoàn viên cả về vật chất lẫn tinh thần.
8. Đoàn thanh niên, có kế hoạch động viên đoàn viên phát huy tinh thần xung kích
của tuổi trẻ, tích cực tình nguyện giúp đỡ đội viên cả về vật chất lẫn tinh thần gắn liền
với phong trào “Khăn hồng tình nguyện”. Đặc biệt là trong công tác phụ đạo học sinh
yếu kém.
9. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, có kế hoạch thường xuyên giáo dục động
cơ, ý thức vươn lên trong học tập, đoàn kết thân ái cùng nhau vươn lên trong học tập:
Như phong trào “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”; “Đôi bạn cùng tiến; “Câu lạc bộ môn học”; “Tiếng kẻng
tự học”; “Truy bài đầu buổi”…
Trên đây là toàn bộ Kế hoạch giúp đỡ học sinh học tập yếu kém trong năm học
2010-2011. Ban giám hiệu, đề nghị các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bô giáo viên,
công nhân viên trong toàn trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó khăn thử
thách thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. Phấn đấu đạt được kết quả cao trong công
tác phụ đạo học sinh yếu kém. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, trực tiếp
báo cáo với Ban giám hiệu, để kịp thời có hướng giải quyết ./.
Nơi nhận: KT HIỆU TRƯỞNG
- PGD(báo cáo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- BGH;
- Các tổ CM;
- Đoàn TN;
- Đội TN;
- Các thành viên ban chỉ đạo;
- Lưu CM. Nguyễn Văn Nghĩa
PHÒNG GD – ĐT NINH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHƯƠC VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số / KH- THCSPV Phước Vinh ngày tháng năm2009
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học: 2010 – 2011
Căn cứ vào công văn số 275 /PGDĐT – THCS ngày 01/9/2010 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo Ninh phước V/v Hướng dẫn kì thi chọn học sinh giỏi THCS cấp huyện năm
học 2010 – 2011;
Căn cứ vào kết quả xếp loại hai mặt giáo dục học sinh năm học 2009-2010;
Căn cư vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của trường THCS
Phước Vinh và xét tình hình thực tế của nhà trường;
Nay trường THCS Phước Vinh đề ra kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường năm học
2010 – 2011 cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm nâng cao chất lượng học tập và sự đam mê môn học của học sinh.
- Giáo dục cho học sinh tinh thần thi đua học tập và ý chí vươn lên trong học tập.
- Rèn luyện cho học sinh có ý thức tìm tòi, hăng say trong học tập, nhằm bổ sung
vốn kiến thức còn thiếu hụt.
- Qua đây nhà trường có cơ sở đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và ý thức
học tập của học sinh.
II/ MÔN THI:
Tổ chức 8 môn thi gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí,
và Tiếng anh.
III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
1.Đối tượng dư thi:
Học sinh dự thi phải đang học lớp 9 trong năm học 2010 – 2011, tại trường THCS
Phước Vinh.
2. Điều kiện dự thi:
Kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục cuối năm học 2009 – 2010 Hạnh kiểm và Học lực
phải đạt từ loại Khá trở lên. Không qui định điểm trung bình môn dự thi.
IV/ ĐĂNG KÍ DỰ THI VÀ THỜI GIAN THI:
1.Đăng kí dự thi:
GVCN lớp 9 thông báo cho học sinh và lập danh sách học sinh lớp mình đăng kí dự thi
(theo mẫu) gửi về cho BGH hạn cuối là ngày 15/9/2010.
2. Thời gian và địa điểm thi:
Tổ chức vào chiều các ngày từ 16/10 đến 18/9/2010. Địa điểm thi tại Phòng số 1
Trường THCS Phước Vinh.
V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.Đối với BGH:
Chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ chức Hội đồng coi thi và chấm thi.
2.Đối với tổ chuyên môn:
Tổ chức ra đề thi, chấm thi và công bố điểm thi
3.Đối với GVCN:
Đôn đốc học sinh lớp mình phụ trách tham gia thi đầy đủ, đúng đối tượng và điều
kiện dự thi.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2010 -
2011. Đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian. Trong
quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc thì trực tiếp báo cáo với BGH, để kịp thời có
hướng giải quyết ./.
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Nghĩa
PHỊNG GD &ĐT NINH PHƯỚC
TRƯỜNG THCS PHƯỚC VINH
Số : /KH – PV
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Vinh, ngày 26 tháng 8 năm 2010
KẾ HOẠCH
“HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP”
KHỐI 6: NĂM HỌC 2010 -2011
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Tháng Chủ điểm Tuần Tiết
Nội dung
Họat động được chọn
Hoạt động
giáo dục chung
9
Truyền thống
nhà trường
4
1+2
Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp
-Thảo luận nội quy và nhiệm
vụ năm học.
- Giáo dục ATGT.
10
Chăm ngoan
học giỏi 8
3 + 4
Giao ước thi đua giữa tở và cá
nhân.
-GD phòng chống
HIV/AIDS, ma túy và tai tệ
nạn xã hội thâm nhập vào
nhà trường.
11
Tơn sư trọng
đạo
13 5 + 6
Trao đổi tâm tình và ca hát
mừng ngày 20/11
Tổ chức ngày 20/11 toàn
trường.
12
Uống nước nhớ
nguồn
17 7+8
Tở chức Hợi vui học tập.
Giáo dục trùn thớng cách
mạng của địa phương.
1
Mừng Đảng,
Mừng xn
20
9+10
Trình bày kết quả sưu tầm về
ca dao, tục ngữ với nợi dung
về Đảng và Bác Hờ.
Giáo dục trùn thớng ́ng
nước nhớ ng̀n.
2
23
11+12
-HĐ 4:Thảo luận biện pháp
thực hiện kế hoạch rèn luyện ở
HK2
- Giáo dục trùn thớng vẽ
vang của Đảng.
- Giáo dục ATGT.
3
Tiến bước lên
Đoàn 28
13+14
Ca hát về mẹ và cơ giáo.
Liên tịch với TPT Đội & Bí
thư Đồn Trường
4 33 15+16
Trò chơi hỏi đáp về chủ đề
toàn cầu.
Giáo dục VSNT thực phẩm.
5
Bác Hồ kính
u
36
17+18
-HĐ1;Sưu tầm về các mẫu
chuyện về thời niên thiếu của
Bác ..
Giáo dục mơi trường
6
Hè vui khỏe và
bổ ích
Sinh hoạt theo kế hoạch hoạt
động hè của đòa phương
-Giáo dục pháp luật, rèn
luyện trong hè
PHỊNG GD &ĐT NINH PHƯỚC
TRƯỜNG THCS PHƯỚC VINH
Số : /KH – PV
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Vinh, ngày 26 tháng 8 năm 2010
KẾ HOẠCH
“HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP”
KHỐI 7: NĂM HỌC 2010 -2011
Tháng Chủ điểm Tuần Tiết
Nội dung
Họat động được chọn
Hoạt động
giáo dục chung
9
Truyền thống
nhà trường
4 1+2
Bầu ban CB lớp.
-Thảo luận nội quy và nhiệm vụ
năm học.
- Giáo dục ATGT.
10
Chăm ngoan
học giỏi
8 3 + 4 Hội vui học tập.
GD phòng chống HIV/AIDS, ma
túy và tai tệ nạn xã hội thâm
nhập vào nhà trường.
11
Tơn sư trọng
đạo
13 5 + 6
Sinh hoạt văn nghệ mừng
ngày 20/11. Tổ chức ngày 20/11 toàn trường.
12
Uống nước
nhớ nguồn
17 7+8
-Thi kể chuyện lịch sử.
Giáo dục trùn thớng ́ng
nước nhớ ng̀n.
1
Mừng Đảng,
Mừng xn
20 9+10
Tìm hiểu về trùn thớng
văn hóa của q hương.
Giáo dục ATGT.
2 23 11+12
Sinh hoạt văn nghệ mừng
Đảng, mừng xn.
Giáo dục trùn thớng vẽ vang
của Đảng.
3
Tiến bước lên
Đòan
28
13+14
Sinh hoạt văn nghệ mừng
ngày 8/3 và 26/3.
Liên tịch với TPT Đội & Bí thư
Đồn Trường
4
Hòa bình và
Hữu nghị
33
15+16
-HĐ4: Hội vui học tập
Giáo dục VSAT thực phẩm.
5
Bác Hồ kính
u
36
17+18
-HĐ1: Thảo luận chun
đề Bác Hồ với Thiếu nhi,
thiếu nhi với Bác Hồ
Giáo dục mơi trường
6
Hè vui khỏe và
bổ ích
Sinh hoạt theo kế hoạch
hoạt động hè của đòa
phương
-Giáo dục pháp luật, rèn
luyện trong hè
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×